مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران - نماد: سمگا

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/02/24  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/08/22 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت فراز عمران آرياناشرکت فراز عمران آريانا342247مهدي جهانگيريفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهموظف
شرکت طرح سازه تنيانشرکت طرح سازه تنيان311332سيد بهاءالدين حسيني هاشميفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت توسعه اميد افق گردشگريشرکت توسعه اميد افق گردشگري412764رامين ادراکيفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت طلوع مرواريد کيششرکت طلوع مرواريد کيش10980204255محمدصادق طاهري ابرندآبادياسفنديار حيدري پور 4679382491عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
پاتين بين الملل پرديس پاتين بين الملل پرديس 10320469990علي سنگينيانفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظف


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
اسفنديار حيدري پور