مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت صنايع کشاورزي و کود زنجان - نماد: زنجان(شزنجان)

موضوع:  پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 
با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 3,500,000,000,000 ریال به مبلغ 13,806,493,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور تأمين قسمتي از سرمايه گذاري لازم براي ادامه احداث کارخانه هاي توليد يوتيليتي، آمونياک و اوره (پروژه در دست ساخت شرکت) و هم چنين بهبود نسبت کفايت سرمايه و افزايش توانگري مالي به منظور رعايت بند ح بخش هشتم (الزامات) متن نظام نامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات صندوق توسعه ملي، به شرح زير به تصويب هيئت مديره اين شرکت رسيده است1- سرمايه شرکت در مرحله اول از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده سهام داران از مبلغ 000ر000ر000ر500ر3 ريال به 000ر000ر000ر750ر8 ريال 2- سرمايه شرکت در مرحله دوم از محل مازاد تجديد ارزيابي بخشي از سرفصل دارايي هاي ثابت مشهود شامل طبقه زمين و هم چنين سرفصل سرمايه گذاري هاي بلندمدت از مبلغ 000ر000ر000ر750ر8 ريال به 000ر000ر493ر806ر13 ريال افزايش خواهد يافت که در تاریخ 1401/06/16 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.