مشخصات
لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی شرکت مبين وان کيش - نماد: اوان
موضوع:  لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29  


پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1397/02/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق‌العاده راُس ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1397/03/05 به اطلاع میرساند مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید

ب– دستور جلسه :  
تغییر موضوع فعالیت
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد