مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29شرکت معدني و صنعتي گل گهر - نماد: کگل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/12/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 08:30 روز دوشنبه مورخ 1396/12/28 درمحل سالن گلزار هتل لاله تهران واقع در تهران ،خيابان دکتر فاطمي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت فولاد مبارکه29820413799.94 %
ساير سهامداران597746125219.92 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات 659797030721.99 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد1129735906737.66 %
جمع2685483200589.52 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ناصر آخوندي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مرتضي علي اکبري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  غلامرضا شريفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر تقي زاده  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
6,000,000 0 0 0 0 قطعی
12,000,000 0 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1396/12/29 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
مرحله اول افزايش سرمايه از مبلغ 30.000 به 36.000 ميليارد ريال از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران. مرحله دوم و سوم افزايش سرمايه از مبلغ 36.000 به 48.000 ميليارد ريال از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران به هيأت مديره تفويض گرديد که حداکثر طي دو سال نسبت به عملي نمودن آن اقدام نمايد.