مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت داروسازي فارابي - نماد: دفارا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/04/20 درمحل  تهران- خيابان شيخ بهايي- خيابان ايران شناسي- خيابان نهم- مرکز مطالعات و بهره وري منابع انساني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سهامي بيمه ايران21184840.53 %
شرکت داروپخش27500000.69 %
ساير110068942.75 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين165851324.15 %
شرکت سرمايه گذاري سپه230000005.75 %
شرکت سرمايه گذاري داروئي تامين5465963813.66 %
شرکت سرمايه گذاري البرز6751391816.88 %
شرکت پارس دارو20987032252.47 %
جمع38750438896.88 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمد رضواني فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اصغري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي رضوي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا جعفري نسب  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين147960اصلیمحمد نادري عليزاده2161751271نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکتراي تخصصي فارماکولوژي
شرکت داروپخش38109اصلیعليرضا جعفري نسب1285611047عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس صنايع
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين212898اصلیولي اله حاجي هاشمي1199762156عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي داروسازي
شرکت پارس دارو7546اصلیغلامحسين صادقيان رناني1290288305رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي داروسازي
شرکت سرمايه گذاري اعتلاء البرز70764اصلیعليرضا خسرواني5449785089عضو هیئت مدیرهغیر موظفديپلم

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
(۶۹۰,۸۰۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۱۹۴,۶۷۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۱۹۴,۶۷۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۵۸۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۱۴,۶۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۷۶,۱۳۷)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۷۶,۱۳۷)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۷۶,۱۳۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
(۱,۷۲۷)
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۴۰۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   رازدار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت داروپخشحقوقی38109اصلی
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامينحقوقی212898اصلی
شرکت پارس داروحقوقی7546اصلی
شرکت داروسازي کاسپين تامين (سهامي عام)حقوقی47782اصلی
شرکت گروه سرمايه گذاري البرز (سهامي عام)حقوقی11168اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,500,000 18,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلحيت مجمع عمومي عادي است.