مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت سپيد ماکيان - نماد: سپيد
موضوع: اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی عرضه اولیه
پیرو اطلاعیه "ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی" منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری 761774 به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت قبل از عرضه اولیه سهام در تاریخ 1400/04/03 برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.