مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنعتي بهپاک - نماد: بهپاک(غبهپاک)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/01/29  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/02/30 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت توسعه صنايع بهشهرشرکت توسعه صنايع بهشهر14393عليرضا شريفيعليرضا شريفي0047555203عضو هیئت مدیرهموظفدکتري
شرکت بهپخششرکت بهپخش15137سيد قاسم نجفي تروجنيسيد قاسم نجفي تروجني2180134266عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر تهرانشرکت خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر تهران16400قدرت رجبي ساروئيقدرت رجبي ساروئي5799576004عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهرانشرکت سرمايه گذاري ساختمان گروه صنايع بهشهر تهران122764وحيد منتيوحيد منتي4969777551نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري
شرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايرانشرکت سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران122763وحيد خاشعي ورنامخواستيوحيد خاشعي ورنامخواستي0069765642رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
عليرضا شريفي