آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری (آرمان رايا يکم)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری
از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که
در ساعت16:00مورخ1402/10/30در محلدفتر مرکزی صندوق سرمایه گذاری آرمان رایا یکم واقع در شیراز فرهنگ شهر بلوار شهید رجایی کوچه فرعی 30/1 ساختمان اسکار طبقه 3 واحد 18برگزار می گردد حضور به هم رسانید
دستور جلسه
  • استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
  • استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
  • سایر موارد