مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتي بهپاک - نماد: بهپاک(غبهپاک)
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/01/29 درمحل سالن اجتماعات شرکت کارگزاري بانک ملي ايران واقع در تهران ، خيابان خالد اسلامبولي (وزراء) انتهاي کوچه چهارم ، کوچه رفيع ، پلاک 2 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30
توضیحات:
ساير موارد قانوني قابل طرح در مجمع عمومي عادي ساليانه
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد