مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري کارکنان صنعت برق درمنطقه زنجان و قزوين - نماد: وبرق

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 08:00 روز شنبه مورخ 1402/10/30 در استان زنجان ،شهر زنجان به آدرس زنجان – علوم پايه – عارف اصلي – قطعه 4569 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31
توضیحات:
اخذ تصميم نسبت به ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
برگ ورود به جلسه مذکور از ساعت 8 الي 15 روز چهارشنبه مورخ 1402/10/27 در محل امور سهام اين شرکت واقع در زنجان علوم پايه عارف اصلي قطعه 4569 و نيز دو ساعت قبل از برگزاري مجمع عمومي در محل برگزاري با ارائه کارت ملي و مدارک نمايندگي يا وکالت تحويل خواهد شد.ارائه برگ ورود جهت حضور در جلسه الزامي است.

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت سرمايه گذاري کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوين (سهامي عام)
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد