icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
آترينا نگين آسمان
سرمایه ثبت شده:
260,000
نماد:
وآيند5
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام آترينا نگين آسمان

1. صورتهاي مالي شرکت آترينا نگين آسمان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 25 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي،‌ کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها موضوع يادداشت توضيحي 12 صورتهاي مالي، شامل مبلغ 184 127 ميليون ريال اعتبار ماليات و عوارض ارزش افزوده خريد، مربوط به دوره هاي پاييز و زمستان سال 1395 و سالهاي 1396 الي 1399 مي باشد که در نتيجه رسيدگي سال 1395 و با توجه به عدم ثبت معاملات در سامانه سازمان امور مالياتي توسط فروشندگان و خريد از شرکتهاي فاقد اعتبار از مبلغ 576 91 ميليون ريال اعتبار شناسايي شده مبلغ 554 1 ميليون ريال آن مورد قبول قرار گرفته که شرکت به آن اعتراض نموده است. همچنين مبلغ 608 35 ميليون ريال آن نيز مربوط به سنوات 1396 الي 1399 مي باشد که توسط اداره امور مالياتي تاکنون رسيدگي نگرديده است. شرکت از بابت موارد فوق مبلغ 765 73 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها لحاظ نموده است. افزون بر اين به شرح يادداشت توضيحي 2-24 صورتهاي مالي، طبق برگه مطالبه جرائم موضوع ماده 169 ق.م.م. سنوات قبل مبلغ 729 34 ميليون ريال مطالبه گرديده که مورد اعتراض شرکت واقع شده و از اين بابت ذخيره لازم در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق انجام تعديلات (مربوط به سنوات قبل) ضروري است. ليکن ميزان ذخاير لازم بعد از اعلام نظر مقامات ذيربط مشخص خواهد شد.
5. سرفصل داراييهاي ثابت مشهود موضوع يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي شامل پروژه در جريان احداث هتل نگين واقع در شهر محمود آباد مي باشد که از سال 1398 فاقد پيشرفت فيزيکي مي باشد و برنامه شرکت در خصوص چگونگي تأمين منابع مالي لازم و قصد شرکت جهت تکميل پروژه مشخص نگرديده است. در اين خصوص با توجه به تخصيص بخشي از هزينه هاي مالي در سنوات قبل به پروژه و بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و مستندات کافي، اثبات صحت طبقه بندي و تعيين هرگونه تعديلات احتمالي ناشي از مراتب فوق که بر صورتهاي مالي ضرورت مي يافت براي اين مؤسسه امکانپذير نمي باشد.
6. پاسخ تأييديه هاي درخواستي بابت تسهيلات مالي دريافتي از بانکهاي دي و شهر شامل مبلغ 440 21 ميليون ريال مغايرت نامساعد مي باشد. ضمن اينکه اصل اسناد مالکيت يک فقره از زمينهاي شرکت مشاهده نگرديده، همچنين 4 فقره از زمين هاي شرکت به صورت وکالت نامه اي خريداري گرديده است که وکالت نامه هاي مزبور و همچنين سند مالکيت يک دستگاه از وسائط نقليه شرکت به نام اشخاص غير مي باشد. لذا آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورتهاي مالي براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد.
7. سرفصل تسهيلات مالي دريافتي موضوع يادداشت توضيحي 18 صورتهاي مالي شامل مبلغ 716 140 ميليون ريال تسهيلات دريافتي از مؤسسه مالي و اعتباري افضل توس و سود و کارمزد آن مي باشد که در دوره مورد رسيدگي و سنوات قبل از اين بابت هزينه مالي شناسايي نگرديده است. با توجه به مراتب فوق تعديلات در حسابها ضروري است. ليکن بدليل نبود اطلاعات کافي از جمله بابت نرخ سود و تأييديه درخواستي، تعيين ميزان آن براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.

8. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 و 6، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت آترينا نگين آسمان (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

9. به شرح يادداشت توضيحي 2-1 صورتهاي مالي، فعاليتهاي اصلي شرکت شامل صادرات و واردات کليه کالاهاي مجاز بازرگاني و مشارکت در ساخت پروژه هاي عمراني مي باشد که در اين رابطه درآمد فروش صادراتي شرکت طي دوره مالي جاري و سال قبل متوقف شده و همچنين عمليات ساخت پروژه هتل نگين نيز به دليل کمبود نقدينگي متوقف شده است. افزون بر اين بدهيهاي جاري شرکت چندين برابر داراييهاي جاري گرديده است. هرچند برنامه هاي مديريت جهت چگونگي تجديد ساختار مالي، دسترسي به منابع مالي و انجام پروژه جديد و فعاليتهاي شرکت ارائه شده است. ليکن برون رفت از وضعيت موجود منوط به اجراي برنامه هاي پيشنهادي هيأت مديره مي باشد. اظهارنظر اين مؤسسه بر اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

10. شرکت در سال قبل توسط مؤسسه حسابرسي ديگري حسابرسي گرديده و در گزارش مورخ 30 خرداد ماه 1399 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور اظهارنظر مشروط ارائه شده است.

11. مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه براي تصويب صورتهاي مالي ظرف مهلت مقرر در اساسنامه رعايت نگرديده است.
12. زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از 2 برابر سرمايه ثبت شده شرکت مي باشد. از اين رو توجه مجمع عمومي را به ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نماييم. (لازم به ذکر است شرکت طي دوره اقدامات لازم جهت خروج از ماده مذکور را، از طريق افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي زمين هاي شرکت انجام داده است).
13. در ارتباط با تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام سال گذشته اقدامات انجام شده توسط هيأت مديره شرکت در ارتباط با بندهاي 4 الي 6 اين گزارش و همچنين ارائه پيشنهادات و راهکارهاي لازم جهت تعيين و تکليف تسهيلات معوق و تأمين منابع مالي لازم ظرف يک ماه به نتيجه نهايي منجر نگرديده است.
14. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 23 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد رسيدگي انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري، رعايت گرديده و معاملات مذکور عمدتا در چارچوب روابط فيمابين شرکت با شرکتهاي گروه صورت پذيرفته و اين مؤسسه به شواهدي، حاکي از اينکه معاملات مزبور، با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
15. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به استثناي درج شناسه ملي يا کد اقتصادي در کليه فرمها و سربرگها و عدم اجراي برنامه هاي آموزشي مستمر براي کارکنان به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

23تیر1400
موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه فاطر Majid Bemani Mohammadabadi [Sign]8614841400/07/03 12:41:19
شريک موسسه فاطر GholamReza Darbari [Sign]8002921400/07/03 12:44:36
مدير موسسه فاطر Mohammadreza Naderian [Sign] 1400/07/03 12:48:00