مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت نوش مازندران - نماد: غنوش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/04/23 درمحل  خيابان وليعصر -پائين تر از پارک ساعي -نبش کوچه دلبسته-سالن آمفي تئاتر هتل سيمرغ   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت توسعه سرمايه الوند(سهامي خاص)107000003.06 %
ساير سهامداران7777473622.22 %
شرکت آروين تجارت ثمين(سهامي خاص)8750000025 %
جمع17597473650.28 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  آرام رشيدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد پناهي پاکيزه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شاهين نجفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن منتظري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري نوش مازندران248166اصلیمحمد رضا افراشته0937539521عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت آروين تجارت ثمين (سهامي خاص)14007659701اصلیحسن منتظري 2218173034عضو هیئت مدیرهموظف
شرکت توسعه سرمايه الوند (سهامي خاص)14007853407اصلیامير باقرزاده2709753871عضو هیئت مدیرهموظف
آرام رشيدي 3732004511اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
نيما جواديان کوتنائي 0078193230اصلینایب رئیس هیئت مدیرهموظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۳۰,۹۸۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۲,۳۵۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۲,۳۵۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۲,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۷۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۸۵۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳۰,۱۳۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶,۵۴۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۲۳,۵۹۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۲,۶۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۱۰,۹۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۶
سرمایه
۳۵۰,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فراز مشاور ديلمي پور  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 15,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 350 378 به صورت ناخالص
سایر موارد: