مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت کارتن ايران - نماد: چکارن

دلایل اصلاح: افزايش سرمايه شرکت کارتن ايران از مبلغ 182250 ميليون ريال به‌مبلغ 2365836 ميليون ريال ( از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها ) در تاريخ 1399/03/17 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسيده است.
موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-134 مورخ 1398/12/24  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/07  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 182,250 میلیون ریال به‌مبلغ 2,365,836 میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 2183586 میلیون ریال و ) در تاریخ 1399/03/17 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد