مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30شرکت اقتصادي و خودکفائي آزادگان - نماد: خودکفا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-093 مورخ 1399/06/12، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/06/26 درمحل تهران، کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج، ساختمان مينو در سالن ساندوز   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت صادراتي پرسوئيس (سهامي خاص)340 %
شرکت صنعتي پارس مينو ( سهامي عام )7160 %
نمايندگي بيمه پوشش گستر مينو12160 %
شرکت سهامي عام صنعتي مينو 12840 %
شرکت قاسم ايران ( سهامي عام )192000 %
شرکت خدمات مالي و مديريت معين آزادگان ( سهامي خاص )510670.01 %
صنايع غذايي مينو فارس (سهامي خاص)3000000.04 %
شرکت رهاورد سازندگي آزادگان (رسا)4295030.06 %
شرکت پارس گستر مينو (سهامي خاص)37098120.53 %
موسسه فرهنگي هنري پيام آزادگان8854739712.65 %
ساير26414977137.74 %
جمع35721000051.03 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرج اله فصيحي رامندي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين علي اکبرزاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امين اله توانا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا عباسيانفر  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

آخرین سرمایه ثبت شده محل تأمین  افزایش سرمایه مبلغ  افزایش سرمایه
(میلیون ریال)
درصد افزایش سرمایه نحوۀ تصویب
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم(ریال) مبلغ
(میلیون ریال)
مطالبات و اوردۀ نقدی
(میلیون ریال)
سود انباشته
(میلیون ریال)
اندوخته
(میلیون ریال)
مازاد تجدید ارزیابی   دارایی ها
(میلیون ریال)
صرف سهام
(میلیون ریال)
0 0 0 0 0 قطعی
0 3,700,000 0 0 0 در اختیار هیئت‌مدیره
جمع کلز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/12/30 شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.


سایر موارد
توضیحات:
اصلاح ماده مربوط به اساسنامه