مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا - نماد: وساپا
موضوع: اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی ناشی از تغییرات قیمت
پیرو اطلاعیه "ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی" منتشر شده در سامانه کدال با شماره پیگیری 866782 و به استناد ماده 17 مکرر 1 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران به اطلاع می رساند کنفرانس اطلاع رسانی شرکت در تاریخ 1401/01/17 برگزار و اهم مطالب مطرح شده بشرح فایل پیوست می باشد.