مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت بانک گردشگري - نماد: وگردش

موضوع: تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-057 مورخ 1399/04/24 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/28 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 6,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 15,000,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 9,000,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1399/07/05 لغایت تاریخ 1399/07/15  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
110-1070-10000-3 گردشگريمرکزي
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد