مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري کشاورزي کوثر - نماد: زکوثر(وکوثر)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/04/19  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/07/21 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سازمان اقتصادي کوثرسازمان اقتصادي کوثر14006852814مجتبي نوروزيعبدالامير باروتکوب 1751271269نایب رئیس هیئت مدیرهموظف
مؤسسه توسعه کسب و کار رويش کوثرمؤسسه توسعه کسب و کار رويش کوثر10100583123فاقد نمایندهفرود شريفي2539495869عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت نفت و گاز کوثرشرکت نفت و گاز کوثر10100773797عبدالحسين دليمي اصلعبدالحسين دليمي اصل1828933333عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثرشرکت گروه سرمايه گذاري عمران و ساختمان معين کوثر10101202346بهزاد مشعليبهزاد مشعلي4189615307عضو هیئت مدیرهموظف
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثرشرکت سرمايه گذاري توسعه صنايع و معادن کوثر10101108480فاقد نمایندهعبدالخليل معظم زاده1755652038رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت سرمايه گذاري آوا نوينشرکت سرمايه گذاري آوا نوين10102836862فاقد نمایندهمحمد صادق واعظي0060983760عضو هیئت مدیرهموظف
شرکت توسعه مديريت آوا نوينشرکت توسعه مديريت آوا نوين10102893420فاقد نمایندهجواد شخص توکليان0931305071عضو هیئت مدیرهغیر موظف


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
عبدالامير باروتکوب