مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان - نماد: وگستر(ذوگستر)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/03/10 درمحل  کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج، سالن همايش شرکت صنعتي محورسازان ايران خودرو   برگزار گردید و به حد نصاب قانونی نرسید

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
اشخاص حقيقي18220740.46 %
توليدي و صنعتي گوهرفام69771211.74 %
سرمايه گذاري ترنيان سهم91427742.29 %
سرمايه گذاري سليم10303339625.76 %
جمع12097536530.24 %