مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سرمايه گذاري چشم انداز توسعه شمال - نماد: وشمال

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/06/25  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/06/31 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت گروه توسعه بازار کيمياشرکت گروه توسعه بازار کيميا471673فاقد نمایندهايمان ورمزياري4132583902نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد اقتصاد
شرکت سرمايه گذاري سهم نگر پوياشرکت سرمايه گذاري سهم نگر پويا22143فاقد نمایندهحسين ريحاني ابدالي3874472698عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي حسابداري
شرکت ايجاد ابنيه و عمران تابرانشرکت ايجاد ابنيه و عمران تابران10380408499فاقد نمایندههدايت ابراهيمي فرد0320185753مدیر عاملموظفکارشناسي ارشد MBA مديريت مالي
شرکت زرين تجارت کيانمهرشرکت زرين تجارت کيانمهر14008500640فاقد نمایندهمنصور رستگارپور3359511476عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي حسابداري
محمد مهدي زنگانهمحمد مهدي زنگانه2269422058فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد حسابداري


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
هدايت ابراهيمي فرد