مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1398/10/28 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1398/11/14 درمحل استان چهارمحال بختياري - شهرکرد - ميدان امام حسين - کوي فرهنگيان - کوچه 12متري - جنب کميته امداد امام - ساختمان پست برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31
توضیحات:
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد