مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت ارتباطات سيار ايران - نماد: همراه(ذهمراه)

موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/03/12 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 9,600,000 میلیون ریال به‌مبلغ 19,200,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 2,400,000 میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ 7,200,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1398/03/28 لغایت تاریخ 1398/05/25  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
47000929058606پارسيانونک
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد