icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
گسترش صنايع پيام
سرمایه ثبت شده:
180,000
نماد:
لپيام
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
323001
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/09/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره گسترش صنايع پيام

1. ترازنامه تلفيقي گروه و شرکت گسترش صنايع پيام (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجه نقد گروه و شرکت براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه‌ با يادداشتهاي‌ توضيحي‌ 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است و مسئوليت‌ اين‌ موسسه‌، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي باشد.

2. به استثناي محدوديتهاي مندرج در بندهاي 8 و 9، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. صورت مالي شرکتهاي توليدي و صنعتي کابل افشان، کارخانه هاي صنعتي آزمايش و صنايع جوشکاب يزد بر مبناي صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به 29 اسفند ماه 139۷ مورد تلفيق قرار گرفته و تعديلات مورد لزوم جهت انطباق دوره مالي شرکتهاي مذکور با شرکت مورد گزارش اعمال نشده است، همچنين صورتهاي مالي شرکت مهندسي پيام قشم و موسسه فرهنگي پيام فردا (حسابرسي شده) براي سال مالي 31 شهريور 1388 مورد تلفيق قرار گرفته و ارزش ويژه سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته به نحو مناسب اعمال و در صورتهاي مالي منعکس نگرديده است. باتوجه به مراتب فوق، اعمال تعديلاتي از اين بابت در صورتهاي مالي تلفيقي ضروريست، ليکن به دليل فقدان اطلاعات لازم، تعيين آثار مالي مربوطه بر صورتهاي مالي تلفيقي گروه مشخص نمي باشد.
4. بر اساس آخرين اطلاعات دريافتي، بابت ماليات عملکرد، تکليفي و حقوق سال هاي مالي 1394 و 1396 و ماليات بر ارزش افزوده سال هاي مالي 1388تا 1395 شرکت فرعي صنايع جوشکاب يزد جمعا مبلغ ۴۰ ميليارد ريال و بابت ماليات عملکرد سال هاي مالي 1394 و 1397 شرکتهاي فرعي کارخانه هاي صنعتي آزمايش و مهندسي بازرگاني پيام قشم جمعا مبلغ 11/1 ميليارد ريال مطالبه گرديده که از بابت موارد مذکور، ذخيره اي در حسابها منظور نگرديده است. مضافا بدليل عدم افزايش سرمايه شرکت هاي فرعي کارخانه‌هاي صنعتي آزمايش و شرکت منحله کارخانه هاي صنعتي آزمايش مرودشت از محل تجديد ارزيابي داراييها تا پايان سال 1395، شرکتهاي مزبور مشمول مبلغ 541 ميليارد ريال ماليات گرديده اند که بدليل اعتراض به عمل آمده، ذخيره اي بابت موارد فوق نيز در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب مزبور و مقررات و سوابق مالياتي، احتساب ذخيره مناسبي در خصوص موارد فوق ضروري است، ليکن با توجه به اقدامات بعمل آمده در مورد اخذ بخشودگي در رابطه با تجديد ارزيابي دارائيها، تعيين بدهي قطعي مالياتي و آثار مالي آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، منوط به رسيدگي و اظهارنظر نهايي مراجع ذيربط مي‌باشد.
5. در مورد برخي از شرکتهاي گروه (از جمله جوشکاب يزد) سيستم حسابداري صنعتي مدون و مناسبي استقرار نيافته و با توجه به عدم استفاده کامل از ظرفيت معمول و قابل دسترس ماشين آلات و نيروي انساني، هزينه هاي جذب نشده در توليد به نحو صحيح محاسبه و از بهاي تمام شده کالاي فروش رفته تفکيک نگرديده است. با توجه به مراتب فوق و بدليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي، آثار تعديلات ناشي از موارد مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نمي باشد.
6. سرفصل تسهيلات مالي گروه و شرکت اصلي به شرح مندرج در يادداشت توضيحي شماره 16، مشتمل بر مبلغ ۳۲۹ر1 ميليارد ريال تسهيلات مالي سررسيد گذشته و راکد اعتبارات دريافتي و سود و کارمزد جرائم معوق از سنوات قبل مي‌باشد که تا تاريخ اين گزارش تسويه نشده و بخش عمده اي از دارايي هاي ثابت گروه نيز بابت اخذ تسهيلات مالي ياد شده در وثيقه بانکها مي باشد. با توجه به مراتب فوق و در نظر نگرفتن ذخيره کافي بابت هزينه هاي متعلقه، اعمال تعديلاتي از اين بابت در حسابها ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم و همچنين عدم دريافت تأييديه هاي درخواستي از اين بابت، تعيين آثار مالي مربوطه بر صورتهاي مالي مورد گزارش، ميسر نگرديده است.
7. سرفصل دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري شامل مبلغ 431 ميليارد ريال، ساير دارايي ها شامل مبلغ 8 ميليارد ريال و حسابهاي پرداختني هاي تجاري و غير تجاري و پيش دريافتها جمعا شامل مبلغ 177 ميليارد ريال اقلام راکد و سنواتي انتقال يافته از سالهاي قبل مي‌باشد که عليرغم اقدامات انجام شده و بعضا پيگيري هاي حقوقي بعمل آمده، تسويه يا وصول نشده است. مضافا سرفصل سرمايه گذاري گروه و شرکت اصلي به ترتيب مشتمل بر مبلغ 23 ميليارد ريال و 29 ميليارد ريال عمدتا سرمايه گذاري در شرکتهاي جام جهان نما، صنايع نما الکترونيک پيام، بسته بندي پارس و توليد سموم علف کش است که زيان انباشته شرکتهاي مذکور عمدتا بيش از سرمايه ثبت شده آنها مي باشد. همچنين بر اساس رويه هاي مورد استفاده در شرکت فرعي توليدي و صنعتي کابل افشان، بابت مزاياي پايان خدمت کارکنان از سنوات قبل ذخيره کافي محاسبه و در حسابها منظور نگرديده است. با توجه به مراتب مزبور، اعمال تعديلاتي از بابت موارد فوق در صورتهاي مالي مورد گزارش ضروريست، ليکن بدليل فقدان مستندات مورد لزوم و عدم ارائه شواهد لازم در رابطه با قابليت بازيافت اقلام ذکر شده، تعيين آثار مالي موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش، ميسر نمي‌باشد.
8. طي سال مالي 1388، شرکت مهندسي بازرگاني پيام قشم مبلغ 25/5ميليارد ريال بابت خريد ساختمان (شش دانگ از 2/5 طبقه يکباب ساختمان 6 طبقه واقع در خيابان وحيد دستگردي) از شرکت توسعه و گسترش پارس در حسابها ثبت نموده است. مبلغ مزبور معادل مانده تسويه نشده اصل (بمبلغ 22 ميليارد ريال) و سود و کارمزد تسهيلات دريافتي از بانکها طي سنوات قبل، توسط شرکتهاي نورپلاست پيام، کابل افشان، منحله کارخانه هاي صنعتي آزمايش مرودشت و صنايع جوشکاب يزد مي باشد که به موجب توافقات فيمابين، منافع و تعهدات تسويه تسهيلات مذکور به شرکت مهندسي بازرگاني پيام قشم انتقال يافته است. ليکن شواهدي در ارتباط با ثبت مبلغ اصل تسهيلات و اقساط پرداختي تا پايان اسفندماه 1387 به بانکهاي اعطا کننده تسهيلات در حسابهاي شرکت مزبور ارائه نشده است. مضافا شواهد و مستنداتي دال بر انتقال سند ساختمان فوق بنام شرکت مذکور و همچنين احتساب مبلغ 3/5 ميليارد ريال سود و کارمزد تسهيلات به حساب پيش پرداخت، به اين موسسه ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق و عدم احراز مالکيت قطعي شرکت بر دارايي ياد شده و همچنين نامشخص بودن چگونگي تسويه بدهيهاي مزبور، تعيين آثار احتمالي موارد ياد شده بر صورتهاي مالي مورد گزارش امکانپذير نگرديده است.
9. صورت ريز پلاک کوبي شده دارايي هاي شرکت کارخانه هاي صنعتي آزمايش و شرکت آزمايش مرودشت ارايه نشده و مشاهده عيني آنها بطور کامل مقدور نگرديده است. مضافا اسناد مالکيت زمين کارخانه شرکت فرعي کارخانه هاي صنعتي آزمايش نيز بابت تسهيلات مالي دريافتي در رهن بانک بوده و ملک مذکور از سوي تعدادي از شاکيان نيز مورد بازداشت مي باشد، ضمن اينکه ماشين آلات شرکت کارخانه هاي صنعتي آزمايش در قبال ۱۵ ميليارد ريال در توقيف آقاي علي غلامي طوقچي است و از سوي بانک ملت نيز اقداماتي جهت تسويه مطالبات معوق آن بانک از محل داراييهاي شرکت در جريان مي باشد که تا تاريخ ترازنامه به نتيجه مشخصي نرسيده است. با توجه به مراتب فوق، آثار احتمالي ناشي از دسترسي به اطلاعات کافي بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نمي باشد.

10. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 تا 7 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بندهاي 8 و 9، ضرورت مي يافت، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

11. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 11 و 12 ذيل تعديل نشده است. با توجه به يادداشت توضيحي2-3-13 مبلغ 49 ميليارد ريال اسناد تضميني شرکت نزد ديگران، ناشي از تضمين بدهي هاي شرکتهاي گروه نزد بانکها، توسط شرکت صنايع جوشکاب يزد (سهامي عام) ايجاد شده که در نتيجه عدم پرداخت ديون حال شده، بخشي از اموال شرکت فوق شامل (حسابهاي بانکي، بخشي از موجودي مواد و کالا، سرمايه گذاري در سهام شرکتها، ماشين آلات و ساختمان و پاساژ ميبد) از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک صادرات ايران توقيف شده است. آزادسازي اموال مذکور، و تعيين تکليف موارد فوق منوط به مشخص شدن نتايج اقدامات آتي شرکت در دعاوي مطروحه از اين بابت مي باشد.
12. با توجه به يادداشت توضيحي 4-2، صورتهاي مالي مورد گزارش با فرض تداوم فعاليت تهيه و تنظيم شده است. تحقق فرض مزبور مبتني بر تحقق داراييها و تسويه بدهي ها به ارزشهاي منعکس در دفاتر شرکت و در جريان عادي فعاليتهاي تجاري آن مي باشد، ليکن با توجه به کاهش و يا بعضا توقف توليدات و فعاليت ها و زيانهاي وارده به شرکت اصلي و شرکت هاي تابعه، منابع مالي مربوطه کاهش يافته و زيان انباشته گروه به بيش از 591ر1 ميليارد ريال رسيده و بدهي هاي جاري نيز در حدود مبلغ 381ر1 ميليارد ريال نسبت به داراييهاي جاري گروه فزوني يافته است. اين رويداد ها نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت است که مي تواند درباره توانايي گروه به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد کند و بنابراين ممکن است شرکتهاي مذکور قادر به بازيافت دارايي ها و تسويه بدهي ها در روال عادي فعاليت تجاري خود نباشند.

13. بدليل مسدود بودن حساب هاي بانکي شرکت، عمليات دريافت و پرداخت شرکت طي سال مالي مورد رسيدگي، عمدتا از طريق صندوق و تنخواه انجام شده است. از طرفي بخش عمده اي از اسناد تضميني شرکت نزد ديگران، از سنوات قبل انتقال يافته، ضمن اينکه حسابهاي آماري و انتظامي شرکت همزمان با واگذاري و يا دريافت اسناد مزبور مورد تعديل واقع نشده است.
14. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در مورد افشاي بموقع صورتهاي مالي ميان دوره اي حسابرسي شده و نشده و صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده و همچنين تشکيل مجامع عمومي سال مالي مورد گزارش و سنوات قبل در موعد مقرر مدنظر قرار نگرفته است.
15. دستورالعمل حاکميت شرکتي ابلاغي به شماره 440/037/ب/1397 مورخ 12 آبان ماه 1397 مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اساس بررسي هاي به عمل آمده، مفاد دستورالعمل مذکور عمدتا مورد توجه قرار نگرفته است.

17اردیبهشت1400
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزموده کاران Asdolah Derakhshani [Sign] 1400/03/24 18:44:26
شريک موسسه آزموده کاران Ali Asghar Farokh [Sign]8005921400/03/24 18:46:26
مدير موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Sojebalaghi [Sign]8001191400/03/24 18:51:09