icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
لبنيات پاستوريزه پاک
سرمایه ثبت شده:
1,385,493
نماد:
غپاک
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
422008
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره لبنيات پاستوريزه پاک

1. 1- صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و شرکت لبنيات پاستوريزه پاک (سهامي عام) براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و صورت وضعيت مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي در تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، است .

2. 2- به استثناي محدوديتهاي مندرج در بندهاي 3 و 5 ، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي‌شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند .

3. 3- سرفصلهاي دريافتني هاي تجاري و غير تجاري و پيش پرداختها (يادداشتهاي 18 و 19 توضيحي صورتهاي مالي) شامل مبلغ 411 ميليارد ريال مطالبات راکد سنواتي و سررسيد گذشته عمدتا مبلغ 128 ميليارد ريال طلب از آقاي پناهيان (داراي مبلغ 193 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول و وثايق ملکي به مبلغ 8 ميليارد ريال) مي باشد که تاکنون وصول نشده است. همچنين سرفصل موجودي مواد وکالا (يادداشت 20 توضيحي صورتهاي مالي) به ترتيب شامل مبلغ 63 و 71 ميليارد ريال موجودي مواد و کالا راکد و سنواتي و يا منقضي شده مي باشد که تعيين تکليف نگرديده است. به دليل فقدان مدارک و مستندات مورد لزوم از قبيل عدم پيگيري جهت وصول مطالبات، عدم اخذ تضامين مناسب و عدم وجود شواهد درخصوص ارزش جاري موجودي مواد وکالا ، قابليت بازيافت دارايي هاي مذکور بطور کامل براي اين موسسه احراز نگرديده است.
4. 4- به موجب برگهاي تشخيص ، قطعي و اجرايي مالياتي صادره براي گروه و شرکت اصلي، ماليات عملکرد سنوات 1393، 1395 و 1396 و ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1389 الي 1395 و ماليات حقوق سال 1396 جمعا مبلغ 844 ميليارد ريال ( شرکت اصلي به مبلغ 820 ميليارد ريال) تعيين شده که موضوع مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و از اين بابت صرفا مبلغ 570 ميليارد ريال پرداخت و مبلغ 89 ميليارد ريال ذخيره در حسابها منظور گرديده است. همچنين از بابت ماليات ارزش افزوده سنوات 1396 و 1397، جرائم ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم سالهاي 1393 تا 1395 و 1397، مالياتهاي تکليفي و حقوق سال 1397 و ماليات هاي فوق در دوره مورد گزارش و حق بيمه تامين اجتماعي جهت عملکرد سال 1397 و دوره مورد گزارش، ذخيره اي شناسايي نگرديده است. اخذ ذخيره کافي (حداقل به مبلغ 171 ميليارد ريال) در حسابها از بابت موارد مذکور ضرورت دارد و در صورت اعمال تعديلات ، سرفصل هاي هزينه ماليات بر درآمد و ماليات پرداختني به مبلغ 43 ميليارد ريال و سرفصل هاي ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي و پرداختني هاي غير تجاري به مبلغ 128 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت .
5. 5- پاسخ تاييديه از شرکت سحرگاه انرژي واصل نشده است و مستندات گزارشات ضايعات در خطوط توليد، ظرفيتهاي توليدي ماشين آلات ، مستندات و صورت ريز دريافت کنندگان هدايا به مبلغ 19 ميليارد ريال، گزارشات توجيهي فني و اقتصادي و مستندات برآورد مخارج تکميل پروژه هاي در جريان ، برخي رسيد و حواله هاي انبار و صورتحسابهاي فروش ، گزارشات انبار ضايعات و ميزان تاييد شده ضايعات برگشتي به توليد ،‌ استاندارد مصرف تاييد شده وضايعات مورد قبول توليدات کارمزدي شرکت پاک پي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. ضمنا بخش عمده اي از موجودي ها نيز در تاريخ صورت وضعيت مالي مورد شمارش قرار نگرفته است.آثار مالي احتمالي ناشي از موارد مذکور بر صورتهاي مالي ارائه شده براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

6. 6- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، به استثناي موارد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بندهاي 3 و 5 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. 7- به شرح يادداشت 3-14 توضيحي صورتهاي مالي ، داراييهاي ثابت مشهود شرکتهاي گروه از پوشش بيمه اي مناسب برخوردار نمي باشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است .

8. 8- وجوه مربوط به فروش صادراتي شرکت اصلي و شرکت فرعي (شرکت پاک آرا سنندج) به شرح يادداشت توضيحي 5 صورتهاي مالي به مبلغ 74 ميليارد ريال ، بر اساس توافق صورت گرفته با مشتري ، بدون عقد قرارداد و با صدور پروانه سبز گمرکي به نام شرکت، به صورت ريال دريافت شده است. در اين خصوص ضوابط تعيين شده توسط بانک مرکزي از بابت عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه سنا رعايت نگرديده و از اين بابت تعهد ارزي وجود دارد. ضمنا صورتهاي مالي و تاييديه مديران به تائيد تمامي اعضاي هيئت مديره نرسيده است.
9. 9- نتايج عمليات شرکت اصلي در دوره مورد گزارش و شرکتهاي فرعي پاک پي، پاک آرا سنندج و پخش سراسري پاک طي سنوات قبل و دوره مورد گزارش و ماحصل فروش برخي از محصولات شرکت اصلي منجر به زيان گرديده و مقدار فروش برخي از محصولات نيز نسبت به سال قبل کاهش يافته و نسبتهاي سودآوري واحد مورد گزارش نسبت به شرکتهاي مشابه پايين تر بوده به گونه اي که زيان انباشته تلفيقي در تاريخ صورت وضعيت مالي مبلغ 729 ميليارد ريال (سال مالي قبل 217 ميليارد ريال) بوده و نسبت به پايان سال قبل 512 ميليارد ريال افزايش يافته که هزينه جذب نشده تلفيقي در دوره مورد گزارش معادل 56 ميليارد ريال شناسايي شده است. همچنين شرکت اصلي فاقد استراتژي جهت راهبري شرکتهاي گروه مي باشد و نيز به دليل کمبود نقدينگي، اقساط تسهيلات مالي دريافتي و تعهدات شرکتهاي فرعي در موعد مقرر تاديه نشده و موجب تحمل هزينه هاي مضاعف و فزوني بدهيهاي جاري به دارائيهاي جاري به مبلغ 211ر1 ميليارد ريال گرديده است. تدوين برنامه مناسب جهت برون رفت از وضعيت موجود ضروريست.
10. 10- سيستم هاي کنترل داخلي از جمله محيط کنترلي و فعاليتهاي کنترلي و نظارتي در واحد مورد گزارش داراي ضعف هايي مي باشد . اهم موارد مشاهده شده به شرح ذيل مي باشد : 10-1- واحد مورد گزارش فاقد آيين نامه مدون در خصوص خريدهاي خارجي مي باشد و آيين نامه فروش و معاملات به نحوه مطلوبي تهيه نگرديده و داراي ضعف هايي از قبيل امکان انجام معاملات با مبالغ عمده بدون برگزاري مراحل تشريفات خريد ، اخذ استعلامات کتبي و انجام مناقصه، عدم وجود شماره سريال چاپي جلسات کميسيون معاملات و يا درج در دبيرخانه مستقل و ... مي باشد. همچنين شرکت فاقد سيستم خزانه داري کارا بوده، به گونه اي که بخش عمده اي از وجوه بابت هزينه هاي مديريتي، هدايا و ... به جاي حساب جاري فروشندگان وتامين کنندگان در وجه اشخاص ثالث و کارکنان صادر مي گردد و اکثر چکهاي صادره عليرغم وجود 2 عضو موظف در هيئت مديره شرکت و الزامات هيئت مديره ، با امضاي معاونت مالي و اداري و مديرعامل مي باشد. ضمنا به دليل نبود قرارداد في مابين واحد مورد گزارش و تامين کنندگان ، پرداختها پس از اعلام واحد تدارکات و تاييد معاونت مالي و اداري پرداخت انجام مي گردد که فاقد ساز و کار مناسب بوده و نقل و انتقال بين انبارها نيز فاقد مجوزات از سوي مقامات ذيصلاح مي باشد و ورود و خروج مواد و محصولات توسط واحد انتظامات، کنترل نمي گردد . 10-2- واحد مورد گزارش نسبت به انعقاد قرارداد خريد خط توليد دستگاه بستني به مبلغ 000ر190ر1 يورو با شرکت رباط مخزن بدون برگزاري مناقصه، اخذ استعلام بها و مجوز هيئت مديره در سال 1396 اقدام گرديده است. با توجه به بررسي هاي صورت گرفته، دستگاه در انبار استيجاري ايران پويا تحويل و طبق بازديد به عمل آمده دستگاه مستعمل و سال ساخت آن 2008 ميلادي مي باشد. در اين خصوص گزارشات فني، اقتصادي و توجيه خريد دستگاه فوق، نحوه تعيين شرکت طرف قرارداد ، دلايل انعقاد قرارداد ارزي، شواهد واردات دستگاه توسط طرف قرارداد، دلايل عدم واردات دستگاه توسط واحد مورد گزارش، پرداخت مبالغ مازاد به طرف قرارداد ، عدم رعايت زمانبندي تحويل دستگاه تا پايان سال 1397 و عدم پيش بيني جرائم دير کرد در تحويل در قرارداد ارائه نشده است. 10-3- در طي دوره مورد گزارش مبلغ 8 ميليارد ريال به 4 نفر از مديران ارشد اجرايي هريک به مبلغ 2 ميليارد ريال از محل صندوق شرکت بدون رعايت آيين نامه هاي وام ، خارج از روال و بدون اخذ مجوزات لازم از هيئت مديره پرداخت شده است. همچنين از بابت کاهش مبلغ سپرده مسدودي نزد بانک صادرات(واحد تسهيلات دهنده) مبلغ 450ر5 ميليون ريال را به آقاي رامين خالقي طبق قرارداد مشاوره که فاقد مصوبه هيئت مديره مي باشد پرداخت گرديده است. 10-4- تامين بخش عمده اي از خريدهاي مواد اوليه اصلي واحد مورد گزارش به مبلغ 010ر1 ميليارد ريال شامل خامه، روغن پالم، پودر کاکائو، شکلات آماده به صورت 100 درصدي بدون انعقاد قرارداد و اخذ استعلام بهاي کتبي صرفا از شرکت پارس کرون تامين گرديده است. همچنين ميانگين قيمت خريد شير در طي دوره بالاتر از نرخ ميانگين ساير شرکتهاي مشابه مي باشد. 10-5- واحد مورد رسيدگي بدون انعقاد قرارداد نسبت به خريد 000ر2 تن کره توليد شرکت فونترا نيوزلند به مبلغ 818ر594ر10 يورو ازطريق شرکت بازرگاني Tradxe در کشور ترکيه اقدام نموده و بر اساس ارز تخصيصي از سوي بانک مرکزي ايران، مبلغ خريد معادل مبلغ 85 ميليون يوان کنلون به بانک پارسيان منتقل گرديد که بخشي از وجوه فوق به مبلغ 60 ميليون يوان توسط بانک پارسيان پس از کسر کارمزد هايي به نرخ 12/5 الي 14 درصد ، به حساب طرف قرارداد منتقل و مابه التفاوت ارز تخصيصي به مبلغ 25 ميليون يوان از طريق صرافي آپرين پس از کسر کارمزدي معادل 16 درصد به درهم امارات تبديل و به شرکت ترکيه اي ارسال و آن شرکت نيز مجددا کارمزدي معادل يک درصد بابت تبديل درهم به يورو از واحد مورد گزارش کسر نموده است. در اين خصوص دلايل عدم خريد مستقيم از شرکت فونترا و يا نمايندگان رسمي آن، خريد به نرخ بالاتر از نرخ جهاني کره، مباني تعيين کارمزدهاي انتقال ارز، دلايل انتقال بخشي از مبالغ از صرافي آپرين و به صورت درهم و ... براي اين موسسه مشخص نمي باشد. 10-6- واحد مورد رسيدگي طي دوره مالي نسبت به استقراض 40 ميليارد ريال (دو فقره 20 ميليارد ريالي) با دوره هاي باز پرداخت 72روزه و 135 روزه، از آقاي عيسي عالمي اقدام و از بابت هزينه هاي مالي مدت زمان استقراض، حسب صورتجلسه تنظيمي بين مدير عامل، معاونت مالي و اداري و مدير بازرگاني داخلي جمعا مبلغ 6/5 ميليارد ريال به عنوان تخفيفات (بهره 60 درصد و 54 درصد سالانه) براي ايشان شناسايي شده است. توجيهات مورد لزوم در خصوص تحمل هزينه هاي مالي به اين موسسه ارائه نشده است.
11. 11- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است : 11-1- مفاد بند 3 ماده 7 دستورالعمل افشاي اطلاعات ، در خصوص ارائه صورتهاي مالي و گزارش تفسيري دوره هاي مياني 3 و 6 ماهه حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطعه 3 ماهه . 11-2- مفاد بند 4 ماده 7 دستورالعمل افشاي اطلاعات ، در خصوص ارائه صورتهاي مالي تلفيقي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده ظرف حداکثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه . 11-3- مفاد بند 2-10 ماده 7 دستورالعمل افشاي اطلاعات ، در مورد ارائه صورتهاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت هاي تحت کنترل ظرف حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه . 11-4- مفاد بند 1-10 ماده 7 دستورالعمل افشاي اطلاعات، در مورد ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل ( شرکت پخش سراسري پاک) حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه شرکت اصلي. 11-5- مفاد مواد 1، 4 ، 7 ، 10 و 11 دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسي، در خصوص افشاي معاملات با مديران ارشد اجرايي و تامين کنندگان حداقل 30 درصد از خريد مواد اوليه ( شرکت پارس کرون ) ، عدم انجام معاملات با اشخاص وابسته بدون اجازه از هيات مديره و دريافت نظر کميته حسابرسي در خصوص شرايط معاملات و منصفانه بودن آن ، اطلاع فوري به بازرس قانوني به طور کتبي و افشاي معاملاتي که ارزش آنها معادل يا بيش از 5 درصد دارائيهاي ناشر باشد. 11-6- مفاد بندهاي 8 ، 12، 21،19،16،15 ، 22 ،24 و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي ، مبني بر اقدامات لازم جهت استقرار ساز و کارهاي کنترل هاي داخلي اثر بخش، تعيين مبناي حقوق اعضاي هيات مديره و مديران ارشد اجرايي، تشکيل کميته هاي انتصابات و جبران خدمات، ارزيابي اعضاي هيات مديره در شرکتهاي فرعي و مستند نمودن آن، تهيه و تصويب منشور هيئت مديره، تشکيل دبير خانه مستقل هيئت مديره ، تصويب تعيين و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره براي دوره هاي شش ماهه و افشاي اطلاعات با اهميت و حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره و کميته هاي تخصصي آن در پايگاه اينترنتي شرکت رعايت نگرديده است. لذا اهداف اصول حاکميت شرکتي محقق نشده است.
12. 12- در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است. بر اساس چک ليست تکميل شده ، به استثناي عدم رعايت مفاد مفاد بندهاي 10 الي 13 ، 17، 40 ،42، 52، 58، 61 الي 63 و 65 چک ليست شامل مستند سازي ساختار کنترلهاي داخلي و انجام آزمون کنترلها نظارتي توسط کميته حسابرسي، عدم پيگيري و رسيدگي به موارد مطرح شده در گزارش حسابرس داخلي، کسب اطمينان معقول از اثر بخشي کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، تعيين روش مدون جهت آموزش مستمر و ارزيابي و پاداش دهي براي کارکنان، ارزشيابي دوره اي پرسنل، تشويق پرسنل در قبال عملکرد مطلوب، عدم برخورد با پرسنل تخطي کننده از روشهاي کنترلي، اعمال کنترلهاي اعتبار و پردازش معاملات براي اطمينان از درستي،کامل بودن و مجاز بودن معاملات، عدم تدوين آيين نامه استفاده از سيستم هاي کامپيوتري، عدم شناسايي ،اندازه گيري و ارزيابي ريسک هاي فن آوري اطلاعات، انتصاب مدير حسابرس داخلي به پيشنهاد کميته حسابرسي و تصويب هيات مديره، عدم بهره مندي حسابرس داخلي از تجربه و آموزش کافي، عدم مستند نمودن ساختار کنترلهاي داخلي و انجام آزمونهاي کنترلي، عدم انجام آزمونهاي محتوا در مورد داد و ستدهاي و مانده حسابها، عدم ارائه گزارش يافته هاي حسابرسي توسط واحد حسابرس داخلي که مي تواند تاثير با اهميتي بر صورتهاي مالي داشته باشد به همراه مطالب مندرج در بند 10 اين گزارش ، رعايت نشده و يا به نحوه مطلوب اجراء نگرديده است ، با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي ، اين موسسه به موارد ديگري حاکي از نقض کنترلهاي پيش بيني شده در چک ليست مذکور ، برخورد ننموده است.

30آذر1398
موسسه حسابرسي مفيد راهبر
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر Mohammad Pashaei [Sign]8916921398/12/27 17:52:50
مدير فني موسسه مفيد راهبر Keyvan Eskandari [Sign]8109751398/12/27 17:54:33
مدير موسسه مفيد راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101398/12/27 17:56:12