مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت پتروشيمي آبادان - نماد: شپترو

موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-052 مورخ 1398/07/02 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/28 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 3,520,000 میلیون ریال به‌مبلغ 5,520,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 2,000,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1398/09/11 لغایت تاریخ 1398/11/10  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
0113637548006صادرات ايرانآذر آبادان
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد