مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت خدمات فني فولاد يزد - نماد: خفولا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/05/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1398/05/27 درمحل  يزد بلوارشهيد دهقان منشادي کيلومتر24جاده فولادآلياژي ايران جنب شرکت فولادآلياژي ايران   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير3070120.64 %
جمع3070120.64 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيدضياء هاشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  فريد گلشن نير  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدمجيدآدابي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسين کردگاري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
محمد ابراهيم کلانتري تفت4432266929اصلیعضو هیئت مدیرهموظف
محمود ابهت4432170093اصلیعضو هیئت مدیرهموظف
سيدضياء هاشمي4432652926اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
فريدگلشن نير5529442951اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت نگين خدمات شمس يزد17183اصلیمحمدرضا مظفري4431198598عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۱,۶۱۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲۲,۰۷۳
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۲,۰۷۳
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۴۳)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۶,۲۹۳)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴,۹۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۶,۵۵۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۵۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۵,۹۰۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵,۷۸۵)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۰,۱۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۴۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۲۰
سرمایه
۴۸,۲۱۰
ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سامان پندار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
نداي يزد ، آفتاب يزد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 25 173 به صورت ناخالص