مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/09/30 شرکت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران - نماد: سمگا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/13 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 09:30 روز دوشنبه مورخ 1397/02/24 درمحل  تهران - کيلومتر 30 اتوبان خليج فارس ( تهران - قم ) ضلع جنوبي اتوبان اصلي فرودگاه بين المللي امام خميني ( ره ) روبه روي ترمينال مسافربري شماره يک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
توسعه اميد افق گردشگري260459470.87 %
شرکت مرواريد طلايي خاور ميانه 352000001.17 %
شرکت سرمايه گذاري حامي گستره شرق540642851.8 %
اعتباري ملل 1031818593.44 %
شرکت گروه خدمات گردشگري نارپ ايرانيان1156000003.85 %
شرکت تجارت بين المللي دل عالم ايرانيان1220000004.07 %
شرکت جاويد گستر رازيان1257400004.19 %
شرکت طرح سازه تنيان1342500004.47 %
شرکت توسعه تجارت تنيان1363000004.54 %
صندوق بازارگرداني گروه گردشگري ايران 1475906064.92 %
شرکت گردشگري سفر خوش کام1821300006.07 %
شرکت فراز عمران آريانا1968000006.56 %
پاتين بين الملل پرديس 2447999738.16 %
ساير سهامداران78340496926.11 %
جمع240710763980.24 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد بهاءالدين حسيني هاشمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد صادق طاهري ابرندآبادي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عباس صميمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ساره محبعلي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت طلايه داران تجارت کاسپين389630اصلیعلي سنگينيان6599941311عضو هیئت مدیرهموظف
شرکت گروه خدمات گردشگري نارپ ايرانيان281345اصلیسولماز وزيرزاده2295466474عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت فراز عمران آريانا342247اصلیمهدي جهانگيري3071037058رئیس هیئت مدیرهموظف
شرکت طرح سازه تنيان311332اصلیسيد بهاءالدين حسيني هاشمي6279577937نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت تدبيران تجارت راه نور296665اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت توسعه اميد افق گردشگري412764اصلیرامين ادراکي4132146502عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت نماد افزون پاسارگاد440491اصلیمحمدصادق طاهري ابرندآبادي3719547299عضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۳۰۴,۳۵۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۱۰۷,۹۸۶
تعدیلات سنواتی
(۱۲,۵۸۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۰۹۵,۳۹۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۹۵,۳۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱,۹۹۹,۷۵۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۶۵,۲۱۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۸۰,۰۳۵)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱,۷۵۴,۴۹۸
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴۵۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۳۰۴,۴۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۳۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۵۰
سرمایه
۳,۰۰۰,۰۰۰
روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت فراز عمران آرياناحقوقی342247اصلی
شرکت طرح سازه تنيانحقوقی311332اصلی
شرکت توسعه اميد افق گردشگريحقوقی412764اصلی
شرکت طلوع مرواريد کيشحقوقی10980204255اصلی
پاتين بين الملل پرديس حقوقی10320469990اصلی
توسعه اميد مبين حقوقی14005261852علی‌البدل
سکانداران تجارت پرشيا حقوقی10320400464علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 4,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
سايرمواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ميباشد