مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت فنر سازي خاور - نماد: خفنر
موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/22 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 100,000 میلیون ریال به‌مبلغ 200,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 100,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1397/04/06 لغایت تاریخ 1397/06/03  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
285149088تجارتميدان توحيد
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد