آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری (اختصاصي بازارگرداني توسعه فيروزه پويا)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری
از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع این صندوق که
در ساعت13:00مورخ1402/11/04در محلدفتر مرکزی صندوق به نشانی :مطهری خیابان میرزای شیرازی کوچه شهدا پلاک 15طبقه 6برگزار می گردد حضور به هم رسانید
دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق