مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت معدني و صنعتي گل گهر - نماد: کگل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/04/07 درمحل  سالن غدير مرکز همايش هاي وزارت کشور واقع در تهران ميدان جهاد ابتداي بزرگراه شهيد گمنام نبش کوچه پنجم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري سپه5424417001.81 %
شرکت فولاد مبارکه303204137910.11 %
ساير سهامداران600985116520.03 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات 660802030722.03 %
شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد1129735906937.66 %
جمع2748971362091.63 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مير علي ياري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ناصر آخوندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي علي اکبري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ناصر تقي زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت فولاد مبارکه7841اصلیامير حسين نادري1289433070عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري اميد183650اصلیمحمدرضا خضري پور1819481611عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات119869اصلیمحمدتقي ابوالحسني0421268166نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
توسعه معدني و صنعتي صبا نور1292660اصلیناصر تقي زاده0901049816عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
شرکت سرمايه گذاري سپه85207اصلیميرعلي ياري2909331806رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۱,۱۳۴,۴۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۹,۲۶۲,۴۷۰
تعدیلات سنواتی
۱,۸۶۲,۶۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۱,۱۲۵,۱۱۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸,۴۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۷۲۵,۱۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۳,۸۵۹,۶۱۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۷۹۲,۷۸۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۳,۰۶۶,۸۲۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۹,۵۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳,۵۶۶,۸۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۰۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۶۵۰
سرمایه
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بهراد مشار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 6,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که درصلاحيت مجمع عمومي باشد.