icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
مهندسي فيروزا
سرمایه ثبت شده:
12,000
نماد:
تفيرو
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
291501
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
ثبت شده پذیرفته نشده
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره مهندسي فيروزا

1. صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي شرکت مهندسي فيروزا (سهامي عام) براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورت وضعيت مالي آن در تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد " بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. باتوجه به يادداشت توضيحي 5-24 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد سال 1397 طبق برگهاي تشخيص و قطعي صادره به مبلغ 11،645 ميليون ريال (بابت تلقي نمودن موجودي هاي اماني شرکت نزد مشتريان به عنوان فروش) از سوي سازمان امور مالياتي مورد مطالبه قرار گرفته که بدليل اعتراض، از اين بابت ذخيره اي در حسابها منظور ننموده است. از طرفي فروش موجوديهاي فوق در طي سال 1399 محقق شده، لکن در صورتهاي مالي مورد گزراش از اين بابت ذخيره اي در حسابها اعمال نشده است. بنظر اين موسسه انجام تعديلاتي در رابطه با موارد فوق ضروري است که تعيين رقم و آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش منوط به اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي مي باشد.
4. بخشي از اقلام تشکيل دهنده پيش پرداختها و دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها (يادداشت هاي توضيحي 15 و 17 صورتهاي مالي) به مبلغ 55.527 ميليون ريال و پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها، ذخاير و پيش دريافتها (يادداشت هاي توضيحي 23 ، 27 و 28صورتهاي مالي) به مبلغ 82.455 ميليون ريال راکد سنواتي مي باشند که تا تاريخ اين گزارش، پيگيري هاي انجام شده در خصوص وصول و يا تسويه آنها منجر به نتيجه قطعي نشده است. بنظر اين موسسه تعديل حسابها تا ميزان قابل بازيافت دارائيها و پرداخت بدهيهاي فوق الذکر ضروري است. لکن تعيين آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش به دليل عدم دسترسي به نتيجه پيگيري ها و اقدامات در جريان، براي اين موسسه مقدور نگرديده است.
5. با توجه به يادداشت توضيحي 1-28 صورتهالي مالي، به دليل برخي از محدوديت هاي عملياتي شرکت، انجام تعهدات مندرج در قراردادها عمدتا با تاخير مواجه بوده است و با توجه به عدم تعيين تکليف کالاي اماني (يادداشت توضيحي 16 صورتهاي مالي) و نيز عدم ارائه گزارشي از سوي شرکت مبني بر توجيه تاخيرات مربوطه و نحوه جبران آن و همچنين عدم نياز به برآورد هزينه هاي اضافي از آن بابت، تعيين آثار مالي احتمالي که در صورت رفع محدوديت هاي فوق الذکر بر صورت هاي مالي پيوست ضرورت مي يافت، براي اين موسسه امکان پذير نبوده است.

6. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 5 ، ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

7. موارد تاکيد بر مطلب خاص که بر اثر مفاد آنها نتيجه گيري اين موسسه مشروط نشده، به شرح ذيل است: 1- 7) با توجه به يادداشتهاي توضيحي1-12 و 3-12 صورتهاي مالي، زمين کارخانه شرکت بابت ضمانت نامه پيش پرداخت پروژه آريا ترانسفوي ري در رهن بانک تجارت است. ضمنا اسناد مالکيت آپارتمان واقع در شهرک انديشه به نام شرکت منتقل نگرديده است. 2- 7) همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 2-12 و 2-16 صورت هاي مالي توصيف شده است دارايي هاي ثابت مشهود و نيز موجودي مواد و کالا از پوشش بيمه اي کافي برخوردار نمي باشند.

8. الزامات مقرر توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارسال به موقع گزارشات طي دوره مالي (شامل صورتهاي مالي ميان دوره اي 3 و 6 ماهه) و الزامات کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در خصوص انتخاب کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي رعايت نشده است.
9. دستورالعمل حاکميت شرکتي مصوب 24/04/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اجراي معاملات با اشخاص وابسته بنحويکه منافع سهامداران حفظ شود (ماده 7)، استقرار ساز و کار کنترل داخلي اثربخش و بررسي نتايج آن تحت عنوان گزارش کنترل داخلي (مواد 8 و 9)، تعيين مبناي حقوق و دستمزد هيئت مديره و مديرعامل متناسب با عملکرد شرکت (ماده 12)، درخصوص تشکيل کميته ريسک و جبران خدمات تحت نظر هيئت مديره (ماده 15)، استقرار فرآيندهايي که هرساله اثربخشي هيئت مديره و ساير کميته ها را ارزيابي و نتايج آن مستندسازي شود (مواد 16 و 17)، تشکيل دبيرخانه مستقل هيئت مديره و انتخاب آن از اعضاي داراي صلاحيت (مواد 21 و 22)، استقرار بستر الکترونيکي براي شرکت و حق راي در مجامع عمومي (ماده 30)، تهيه و انتشار گزارش تفسيري مديريت (ماده 31)، اتخاذ تصميم در موردبندهاي گزارش حسابرسي سال قبل (ماده 34)، افشاي حقوق و مزاياي مديران اصلي و رويه هاي حاکميت شرکتي در پايگاه اينترنتي شرکت (ماده 42)، ارزيابي ميزان تحقق برنامه هاي راهبردي و ارائه دستورالعمل در خصوص اصول راهبري شرکت (ماده 43)، رعايت نگرديده است.

12اردیبهشت1400
حسابرسي و خدمات مديريت اصول نگر آريا حسابداران رسمي
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه اصول نگر آريا Firouz Shabani [Sign]8815991400/06/24 23:56:44
مدير موسسه اصول نگر آريا Parviz Moghadas [Sign] 1400/06/25 00:01:58