مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت جنرال مکانيک - نماد: رنيک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 11:30 روز دوشنبه مورخ 1401/04/13 درمحل جنب درب غربي استاديوم آزادي، هتل المپيک   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا19290 %
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان19290 %
شرکت ره نگار خاورميانه پارس19290 %
ساير سهامداران269714051.4 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي66411505334.41 %
شرکت پاياسامان پارس98429999351 %
جمع167539223886.81 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مجيد شاهسواري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  وحيد پاافشار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد نوين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد عبدالحميد عظيمي  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
ماده 19 اساسنامه به شرح زير اصلاح و به تصويب مجمع عمومي فوق العاده سال مالي منتهي به 1401/12/29 رسيد. در کليه مجامع عمومي، سهامداران حقيقي مي توانند شخصاً يا از طريق وکيل با ارائه وکالت نامه رسمي و يا قائم مقام قانوني شخص حقيقي صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقي نيز نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادي يا رسمي)يا نمايندگي با امضاي صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي ، حضور بهم رسانند. هر سهامدار براي هريک سهم فقط يک حق راي خواهد داشت.