icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
داروسازي کاسپين تأمين
سرمایه ثبت شده:
150,000
نماد:
کاسپين
سرمایه ثبت نشده:
300,000
کد صنعت (ISIC):
432307
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره داروسازي کاسپين تأمين

1. صورت وضعيت مالي شرکت داروسازي کاسپين تامين (سهامي‌عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان و تغييرات حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 38 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان ‌دوره‌اي با هيات‌ مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌ دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا ‌ از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌کند.

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. در ارتباط با فروش و وصول مطالبات: الف- به شرح توضيحات مندرج در يادداشتهاي 5 و 19، به علت وضعيت خاص حاکم بر عمليات صنعت و فروش محصولات، وصول برخي از مطالبات با تاخير قابل توجه بوده، متوسط دوره وصول مطالبات کل مشتريان 188 روز (سال مالي قبل 272 روز)، تضامين از شرکت غير گروه پخش رازي دريافت نشده، قرارداد با شرکتهاي گروه دارو پخش، هجرت و اکسير مربوط به سنوات قبل است که به روز رساني نشده و قرارداد جديدي منعقد نشده و در قراردادها پيش بيني جريمه عدم وصول به موقع مطالبات صورت نگرفته و در ضمن عدم وصول به موقع مطالبات، تاثير روي نقدينگي داشته و باعث تحميل هزينه‌ مالي به شرکت شده است. ب- به شرح يادداشت توضيحي 1-4-19، معادل خالص مانده طلب از شرکت توسعه دارويي رسا در سنوات قبل ذخيره مطالبات مشکوک الوصول به مبلغ 56 ميليارد ريال در حسابها منظور شده که دعوي مطروحه عليه شرکت مزبور نيز در جريان بوده و ليکن تا تاريخ تهيه اين گزارش نتيجه نهايي آن مشخص نمي¬باشد.
5. (الف) وضعيت پروژه‌هاي در جريان شرکت در يادداشت توضيحي 3-14 بيان شده که به دلايل مندرج در يادداشت مزبور، درصد پيشرفت پروژه‌ها از برنامه عقب تر بوده است. (ب) وضعيت فروش زمين شرکت واقع در شهر قدس به وسعت 23.000 مترمربع توسط يک شخص حقيقي و دعاوي له و عليه شرکت و راي بدوي صادره به ضرر شرکت و سپس تجديدنظر خواهي از راي صادره و ساير توضيحات مرتبط در يادداشت 1-14 درج شده، که تا تاريخ تهيه اين گزارش راي قطعي شعبه 31 دادگاه تجديد نظر استان تهران، صادر نشده و در مراحل تحقيقات تکميلي است.
6. وضعيت ماليات عملکرد شرکت به تفصيل در يادداشت 28 درج شده، ماليات عملکرد دوره مالي جاري بر اساس مبالغ ابرازي با اعمال معافيتهاي قانوني (سود صادراتي و سود سپرده) در حسابها منظور شده است و برگ تشخيص ماليات سال مالي قبل، ابلاغ نشده است. بنا به مراتب فوق، قطعيت مورد مزبور منوط به رسيدگي و اعلام نظر قطعي مقام مالياتي مي‌باشد.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکتهاي پذيرفته شده در فرابورس ايران، به شرح زير رعايت نشده است: -ارسال لوح فشرده تصوير برداري از جلسات مجامع عادي و فوق العاده با تاخير -عدم اجراي مفاد لازم الاجراي دستورالعمل حاکميت شرکتي، ابلاغي مورخ 12/08/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار

06آبان1398
موسسه حسابرسي هشيار بهمند
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه هشيار بهمند Mostafa Bataghva [Sign]8413061398/08/22 17:39:43
شريک موسسه هشيار بهمند Abbas Hoshi [Sign]88008991398/08/22 17:42:10
مدير موسسه هشيار بهمند Hamid Yazdan Parasti [Sign] 1398/08/22 17:46:14