مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت ليزينگ صنعت و معدن - نماد: ولصنم

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/03/05  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/04/19 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
بانک صنعت ومعدنبانک صنعت ومعدن38705سيدعنايت اله هاشميحسن رضوان فر 0046347161عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حقوقي
شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوندشرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند185658محمد علي رازاني نظام العلمائيمحمد علي رازاني نظام العلمائي4131844532عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت سرمايه گذاري صنعت و معدنشرکت سرمايه گذاري صنعت و معدن49352حسن رضوان فر محمد رضا محسني0933908156عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت صنايع شيميائي ايرانشرکت صنايع شيميائي ايران8027فضل اله جعفري عليرضا اسدپور کفاش 0052190420عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدنشرکت رفاه انديش سرمايه انساني صنعت و معدن463682فاقد نمایندهفضل اله جعفري 0039654451عضو هیئت مدیرهغیر موظف