مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کشتيراني درياي خزر - نماد: حخزر

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/03/30  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/05/15 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
کشتيراني جمهوري اسلامي ايران کشتيراني جمهوري اسلامي ايران 11670علي حسين فرخيمجتبي نجف پور خادم0054009995رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت خدمات دريايي و مهندسي کشتيراني قشمشرکت خدمات دريايي و مهندسي کشتيراني قشم2679محمدرضا بني النجارمجيد فراهاني0050808044عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت کشتيراني والفجر شرکت کشتيراني والفجر 59972محمدرضا خزاعيمحمدرضا خزاعي0651705411عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران شرکت سرمايه گذاري کشتيراني جمهوري اسلامي ايران 181286مهرداد باقري نژاد بناممهرداد باقري نژاد بنام0054925355نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري فرا درياي نيک قشم شرکت سرمايه گذاري فرا درياي نيک قشم 3307حميدرضا سيديحميدرضا سيدي2219863190عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
مهرداد باقري نژاد بنام