مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت فروسيليسيم خمين - نماد: فروسيل

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/04/02 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1401/04/12 درمحل  خيابان امام خميني خيابان ساحلي شمالي سالن آمفي تئاتر بيت حضرت امام خميني (ره)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1400/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مهرگان8925531611.16 %
شرکت سرمايه گذاري تجاري شستان63937500079.92 %
جمع72863031691.08 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  افشار بازيار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  غلامعلي موحدي اصل  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  کمال زنگنه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرامرز ربيعي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري تجاري شستان10103653560اصلیمرتضي استادعلي مخمل باف0032923821رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
توسعه پتروشيمي نگين مکران10320790300اصلیحسن حمزه0050885103نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
مهندسي توسعه پترو فرآيند کرخه10320854413اصلیسيدمصطفي خدائي1286640768عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سمت و سوي توسعه ايرانيان10320644718اصلیجلال آزادي طينت0053201302عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس10103460290اصلیبشير صالح غفاري0060410892عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1400/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲,۳۱۹,۳۸۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱,۵۷۱,۱۱۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱,۵۷۱,۱۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۴۱۴,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۵۶,۷۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۴۷۶,۰۹۴
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۴۷۶,۰۹۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۶۲۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۵۲,۰۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۸۹۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۰۳۰
سرمایه
۸۰۰,۰۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان نوين رسيدگي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري تجاري شستانحقوقیسهامی خاص10103653560اصلی
توسعه پتروشيمي نگين مکرانحقوقیسهامی خاص10320790300اصلی
مهندسي توسعه پترو فرآيند کرخهحقوقیسهامی خاص10320854413اصلی
سمت و سوي توسعه ايرانيانحقوقیسهامی خاص10320644718اصلی
سرمايه گذاري مهرگان تامين پارسحقوقیسهامی خاص10103460290اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 17,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 4,000 5,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
به منظور انجام مسئوليت هاي اجتماعي در منطقه خمين پرداخت مبلغ 5 ميليارد ريال با صلاحديد هيات مديره مورد تصويب قرار گرفت