مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/09/30 شرکت سرمايه گذاري نور کوثر ايرانيان (صندوق بازنشستگي کارکنان بانکها) - نماد: وسکاب(وصبا)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/01/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:30 روز چهار شنبه مورخ 1398/01/28 درمحل  تهران- فرمانيه- خيابان شهيد لواساني- بين خيابان ديباجي و کامرانيه - جنب باغ سفارت ايتاليا- مجتمع پرديس فرمانيه ( بانک مسکن )   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1397/09/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري توسعه سپهر هشتم20000 %
شرکت ليزينگ مشرق زمين51790 %
شرکت ستاره عمران زمين51790 %
متفرقه43226239012.35 %
صندوق بازنشستگي ،وظيفه ، از کارافتادگي و پس انداز کارکنان بانکها228521048965.29 %
جمع271748523777.64 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد يحيي بلوري ابراهيمي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مريم زماني فريز هندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالحسين صادقي باطاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حسن محمد تبار کاسگري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
ليزينگ مشرق زمين391381اصلیسيد علي ميلاني حسيني1373565861رئیس هیئت مدیرهغیر موظف
ستاره عمران زمين 402890اصلیآقاي حسن محمد تبار کاسگري4988890880عضو هیئت مدیرهموظف
صندوق بازنشستگي وپس انداز کارکنان بانکها19955اصلیآقاي محمد آرام بن يار0491950225عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري توسعه سپهر هشتم370715اصلیمهدي معدن چي زاج1260460649عضو هیئت مدیرهموظف
توسعه و مديريت سرمايه صبا14003923256اصلیآقاي سيد يحيي بلوري ابراهيمي1377749509نایب رئیس هیئت مدیرهموظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1397/09/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1397/09/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۸۱۱,۴۵۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۰۰۹,۴۲۲
تعدیلات سنواتی
۴۰۰,۲۷۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۴۰۹,۷۰۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸۰۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۰۴,۷۰۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۴۱۶,۱۵۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱۲۰,۸۰۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۲۹۵,۳۵۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۰۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۲۹۵,۳۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲۰۰
سرمایه
۵,۰۰۰,۰۰۰
وانيا نيک تدبير  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   داريا روش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 15,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 4,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني براي مدت يک سال مبلغ 690 ميليون ريال (ششصد و نود ميليون ريال) خالص تعيين و تصويب شد -مجمع با تخصيص اندوخته اختياري به مبلغ 100 ميليارد به حساب اندوخته اختياري موافقت نمود.