مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت ارتباطات سيار ايران - نماد: همراه(ذهمراه)

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/02/09  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/02/22 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت مخابرات ايرانشرکت مخابرات ايران325081سيد اسد اله دهنادسيد اسد اله دهناد0382183878عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي مديريت دولتي
شرکت مهر اقتصاد مبين شرکت مهر اقتصاد مبين 385675علي بقائيعلي بقائي1288782081نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتراي مديريت مالي
شرکت گسترش الکترونيک مبين ايران شرکت گسترش الکترونيک مبين ايران 313314مهدي اخوان بهاباديمهدي اخوان بهابادي0061770175رئیس هیئت مدیرهموظفدکتري برق مخابرات
کاراشاپ (سهامي خاص)کاراشاپ (سهامي خاص)429379مهدي غيناقيمهدي غيناقي2121464123عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد MBA
مديريت سامان سازه غدير(سهامي خاص)مديريت سامان سازه غدير(سهامي خاص)400253بابک تراکمهبابک تراکمه2298907005عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد IT