مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنايع گلديران - نماد: گلديرا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/10/10  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 09:00 روز شنبه مورخ 1398/02/07 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران خيابان گاندي جنوبي، کوچه يازدهم ، پلاک 1 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1397/10/10
توضیحات:

ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :  
حضوري تهران خيابان گاندي جنوبي، کوچه يازدهم ، پلاک 1

دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد