مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده - نماد: کباده

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/25 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1399/04/31 درمحل  فارس.آباده خيابان امام خميني(ره).تالار شهرداري آباده   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
تعاوني کاميونداران خودراننده12917431.77 %
ساير سهامداران38858995.32 %
شهرداري آباده5225685471.52 %
جمع5743449678.61 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدعلي پورپاکار  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مهوش رضانيا  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبداله دانشور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن رضانيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
داريوش نادري2410841902اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
احمد رضا باقري2410989985اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
ابراهيم کريميان2410861474اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شهرداري آباده900197اصلیغلامعباس زارع2431367363رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
ابراهيم پاسيار2410889689اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
داريوش نادريحقیقی2410841902اصلی
احمد رضا باقريحقیقی2410989985اصلی
شهرداري آبادهحقوقیدولتی900197اصلی
ابراهيم پاسيارحقیقی2410889689اصلی
سيدجمال نعمت اللهيحقیقی2410513042اصلی
محمد مجردحقیقی2410086535علی‌البدل
پيمان يوسفيحقیقی2411044488علی‌البدل


سایر موارد: