icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران
سرمایه ثبت شده:
3,000,000
نماد:
سمگا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
551051
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/09/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت گروه سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سهامي‌عام) شامل ترازنامه‌ها به تاريخ 30 آذر 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي، درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت، مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. برخلاف استاندارهاي حسابداري محاسبات ارزش ويژه بانک گردشگري و شرکت توسعه و زير ساخت مهرو ماه براساس صورت مالي حسابرسي نشده صورت پذيرفته است. اعمال تعديلاتي از اين بابت در صورتهاي مالي تلفيقي ضروري است. ليکن تعيين ميزان آن در حال حاضر براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد.
5. شرکت فرعي تجارت بين‌الملل ميلاد پارس زيگورات طي سنوات قبل اقدام به خريد 72.557.700 سهم از سهام بانک گردشگري بمبلغ 90.115 ميليون ريال نموده است (يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي). معامله مزبور از طريق بورس و اوراق بهادار ويا بازارهاي خارج از بورس داراي مجوز صورت نپذيرفته است. در چنين شرايطي اثبات مالکيت شرکت مزبور بر سرمايه‌گذاري انجام شده براي اين موسسه محرز نگرديده است.
6. مانده حسابهاي شرکت مهندسين مشاور طرح آفرينش عمران (پيمانکار اصلي هتل) در سرفصل‌هاي دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري و پرداختني‌هاي تجاري و غيرتجاري شرکت فرعي توسعه گردشگري آريا زيگورات به ترتيب به مبالغ 520 و 614 ميليارد ريال مي‌باشد. شرکت مورد گزارش باتوجه به قرارداد منعقده فيمابين و الحاقيه‌هاي مربوطه، ادعاي استرداد مبلغ 352 ميليارد ريال تحت عنوان اضافه پرداختي و همچنين پرداخت مبلغ حدود 10 ميليارد ريال بابت خسارت عدم تکميل آيتم و کارهاي ناتمام در تعهد شرکت مهندسين مشاور طرح آفرينش عمران نموده که اين موضوع توسط وکيل شرکت در تاريخ 16/02/1396 به هيئت داوري منتخب طرفين قرارداد ارجاع شده است. دفاتر دو شرکت طي سال مورد گزارش و سنوات گذشته مورد تطبيق حساب قرار نگرفته و پاسخ تأييديه ارسالي به شرکت مذکور و مشاور حقوقي واحد مورد گزارش واصل نشده است. باتوجه به مراتب فوق بدليل نبود اطلاعات کافي درخصوص ادعاي مطرح شده، تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از حل و فصل دعواي مطروحه و رفع مغايرت احتمالي بر صورتهاي مالي براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد.

7. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 و 6، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت گروه سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سهامي‌عام) در تاريخ 30 آذر 1396 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

8. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 8 و 9 مشروط نگرديده است. توجه مجمع عمومي را به بدهي بابت تسهيلات مالي دريافتي عمدتا انتقالي از سنوات قبل گروه جمعا بمبلغ 7.750.756 ميليون ريال و هزينه مالي بمبلغ 1.475.920 ميليون ريال مندرج در يادداشت‌هاي 16 و 28 صورتهاي مالي مورد گزارش، جلب مي‌نمايد.
9. همانگونه که در يادداشت توضيحي 16 صورتهاي مالي منعکس مي‌باشد، شرکت‌هاي فرعي تجارت بين‌الملل ميلاد پارس و تجارت بين‌الملل ميلاد آريا زيگورات (سهامي‌خاص) طي سال مورد گزارش اقدام به دريافت تسهيلات مالي به ميزان 3.000 ميليارد ريال از بانک آينده با سود سالانه با نرخ 28 درصد نموده، تسهيلات مالي مزبور به شرکت گروه سرمايه‌گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (سمگا) انتقال يافته، اين امر منجر به تحميل زيان به ميزان سود و کارمزد متعلق به تسهيلات دريافتي، به شرکت گرديده، باتوجه به وضعيت دارايي‌ها و بدهي شرکت، تحمل چنين هزينه‌اي توسط اين شرکت‌هاي مزبور امکان‌پذير نبوده و اين رويداد نشان دهنده وجود ابهام اساسي در تداوم فعاليت شرکت‌ها مي‌باشد. لذا ممکن است شرکت قادر به بازيافت دارايي‌ها و تسويه بدهي‌ها و در روال عادي فعاليت تجاري خود نباشد.

10. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي ويا تحريف‌هاي با اهميت است. درصورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

11. مفاد مواد 89، 148 و 240 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب درخصوص برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه طبق مهلت مقرر اساسنامه، رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام مبني بر پرداخت سود سهام طبق جدول زمان‌بندي، پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه از تاريخ برگزاري مجمع رعايت نشده است. همچنين اقدامات هيئت‌مديره درخصوص تکاليف مقرر در جلسه مجمع عمومي مورخ 31/01/1396 مبني بر رعايت کامل ضوابط افشاء دستورالعمل بورس رعايت نشده است. مضافا ماده 30 اساسنامه درخصوص رعايت تعداد نفرات اعضاء هيئت‌مديره به (تعداد 7 نفر) رعايت نشده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 36 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده بنظر اين موسسه، معاملات مزبور در چارچوب روابط شرکت‌هاي گروه انجام شده است.
13. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
14. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، براي شرکت‌هاي پذيرفته شده در فرابورس بشرح زير رعايت نشده است : -افشا به موقع صورتجلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت‌ها. -افشا به مو قع صورتهاي مالـي ميان‌دوره‌اي 9 ماهه حسابرسي نشده ظرف مدت 30 روز پس از تاريخ ترازنامه. -افشاء به موقع صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 75 روز پس از تاريخ ترازنامه. -افشاء به موقع صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت‌هاي فرعي ظرف مدت 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.
15. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان مورخ 16/02/1391 برخورد نشده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص در حدود رسيدگي‌هاي اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.

03اردیبهشت1397
دايا رهيافت
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه دايا رهيافت Norooz Ali Mir [Sign] 1397/02/13 14:03:49
شريک موسسه دايا رهيافت Khosro Vasheghani Farahani [Sign]8008691397/02/13 14:07:31
مدير موسسه دايا رهيافت Ahmad Hasani [Sign]8312441397/02/13 14:10:00