مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت سيمان باقران - نماد: سباقر
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
بازگشت به نامه واصله از شرکت فرابورس ایران مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (پیوست 1) به استحضار می رساند در راستاي انجام افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت موضوع افشاي مورخ 1399/10/07با دو مانع اساسي مواجه شديم که حل وفصل آن خارج از اختيارات مديران شرکت بوده که به محض مرتفع شدن وفق ضوابط روند عملياتي شدن آن پيگيري خواهد شد . 1-موضوع انتقال اسناد زمين محل احداث کارخانه ،عليرغم پيگيريهاي مداوم تا اين تاريخ تحقق نيافته است .2-وثايق مورد نياز بانک ملي به منظور تقسيط تسهيلات ريالي دريافتي از آن بانک به دليل در اختيار گرفتن کل پروژه توسط راهن اول (بانک کشاورزي ) تا اين تاريخ فراهم نگرديده است . لذا مراتب جهت اطلاع وارائه طريق ايفاد ميگردد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.