icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک
سرمایه ثبت شده:
170,000
نماد:
دبالک
سرمایه ثبت نشده:
200,000
کد صنعت (ISIC):
432311
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1398/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک

1. 1- صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي شرکت توليد مواد اوليه دارويي البرز بالک(سهامي عام) براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و صورت وضعيت مالي در تاريخ 31 شهريور ماه 1398 ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است . مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. 2- به استثناء محدوديت مندرج در بند 3 ، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي‌شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند .

3. 3- بر اساس تائيديه دريافتي ، بانک کارآفرين (شعبه ظفر) مانده طلب خود را به مبالغ 000ر245 يورو و 170ر109 ميليون ريال به ترتيب بابت عدم ارائه جواز سبز گمرکي هفت فقره حواله ارزي و مابه التفاوت نرخ ارز 15 فقره حواله ارزي ، بيشتر از دفاتر شرکت اعلام نموده، که اختلاف حساب مذکور در حال پيگيري بوده و تاکنون تعيين تکليف نشده است . همچنين پاسخ تاييديه درخواستي از گمرک جمهوري اسلامي ايران درخصوص عوارض ناشي از واردات مواد اوليه طي سنوات اخير تاکنون واصل نشده است . آثار احتمالي ناشي از موارد فوق ، بر صورتهاي مالي ارائه شده ، براي اين موسسه مشخص نمي باشد .

4. 4- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ،به استثناي آثار احتمالي موارد مند ج در بند 3 ، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نکرده است .

5. 5- مسئوليت ساير اطلاعات " با هيئت مديره شرکت است . " ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود . در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است . در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند . همانطور که در بند 3 بخش مباني نتيجه گيري مشروط شرح داده شده ، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم ، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص تعهدات شرکت به بانک کارآفرين و گمرک جمهوري اسلامي ايران بدست آورد . از اين رو ، اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که ساير اطلاعات در ارتباط با موارد فوق حاوي تحريف با اهميت است يا خير .

6. 6- به شرح صورت سود و زيان ، سود عملياتي شرکت در دوره مالي جاري نسبت به سنوات گذشته افزايش قابل توجهي يافته که عمدتا ناشي از افزايش حجم خريد مواد اوليه با نرخ ارز دولتي و فروش آن با نرخ تعيين شده توسط کميسيون فروش شرکت مي باشد . ضمنا طي سنوات اخير ، شرايط خريد مواد اوليه از خارج کشور تغيير يافته ، بطوريکه بجاي خريد مستقيم مواد اوليه از توليد کنندگان ، عمده خريدها از طريق واسطه ها انجام شده، ليکن نحوه تعيين صلاحيت واسطه ها مشخص نبوده و تضميني بابت پيش پرداختهاي خارجي انجام شده به واسطه ها اخذ نشده است . همچنين مجوز واردات برخي از محصولات ارائه نشده و مفاد مواد 7 و 27 آيين نامه معاملات شرکت در خصوص برگزاري مناقصه بابت خريد مواد اوليه به مبلغ 552ر192 ميليون ريال رعايت نشده است.
7. 7- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل ظرف مهلت قانوني مقرر رعايت نشده است .
8. 8- مفاد مواد 7 ، 9 ، 10 و 13 دستورالعمل اجرايي افشاء ‌اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ترتيب در خصوص افشاء صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر تا 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه، افشاء فوري تغيير در نمايندگان اشخاص حقوقي هيئت مديره ، ارسال صورتجلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به اداره ثبت شرکتها و افشاء فوري تغيير در سهامداران عمده شرکت رعايت نشده است .
9. 9- مفاد مواد 6 ، 10 ، 11 ، 15 ، 19 ، 23 ، 31 و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي ، ابلاغيه مورخ 1397/08/12 سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر اتخاذ رويه‌هاي مناسب در خصوص پرداخت به موقع سود سهام ، اتخاذ تدابير لازم در خصوص دارندگان اطلاعات نهاني ، تدوين و اطلاع رساني سازوکار جمع آوري گزارشهاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نظارت بر اجراي آن ، تشکيل کميته انتصابات تحت نظر هيئت مديره ، تدوين و تصويب منشور هيئت مديره و دبيرخانه هيئت مديره توسط هيئت مديره ، انتشار گزارش هاي لازم الاجراء طبق قوانين و مقررات از طريق پايگاه اينترنتي شرکت و افشاء حقوق و مزاياي مديران اصلي و رويه هاي حاکميتي شرکت در گزارش تفسيري و پايگاه اينترنتي شرکت ،‌ رعايت نشده است .
10. 10- در اجراي ابلاغيه چک ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است . بر اساس چک ليست تکميل شده به استثناء موارد مندرج در بند 6 اين گزارش و عدم استفاده از برنامه حسابرسي و کاربرگ حسابرسي براي مستند سازي ، طراحي و اجراي آزمون هاي کنترلي و محتوا توسط واحد حسابرسي داخلي و عدم مستندسازي مباني ارزيابي و مستندات مربوط به گزارش کنترلهاي داخلي توسط هيئت مديره ، مورد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت يا عدم اجراي مطلوب چک ليست مذکور باشد ، مشاهده نشده است .

21آبان1398
موسسه حسابرسي مفيد راهبر
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر Aliakbar Abasi Hasan Kiyadeh [Sign]8715321398/09/12 12:37:05
مدير فني موسسه مفيد راهبر Keyvan Eskandari [Sign]8109751398/09/12 12:39:41
مدير موسسه مفيد راهبر Houshang Naderian [Sign]8008101398/09/12 12:42:59