icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
پويا زرکان آق دره
سرمایه ثبت شده:
3,000,000
نماد:
فزر
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
132008
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1399/11/30
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در فرابورس ايران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد