مشخصات
صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران - نماد: کيميا

موضوع: صدور مجوز افزایش سرمایه 
تاریخ: 1397/01/29
کد: DPM-IOP-97A-004
در اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه 1384)، تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران  (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین و مقرّرات مربوط در انتشار سهام ملاحظه نگردیده و افزایش سرمایه با مشخّصات زیر و با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد.
سرمایه فعلی:   115,200,000,000   ریال
تعداد سهام قابل انتشار:   115,200,000 سهم
ارزش اسمی هر سهم:   1,000  ریال
مبلغ افزایش سرمایه: 115,200,000,000  ریال
منبع تأمین افزایش سرمایه:
  • 0  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی،
  • 115,200,000,000  ریال از محل سود انباشته،
موضوع افزایش سرمایه: اجراي طرح نيروگاه برق 10 مگاواتي
در صورت صدور مجوز افزایش سرمایه چند مرحله ای
همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ 230,400,000,000  ریال به مبلغ 400,000,000,000  ریال از محل سود انباشته   موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت 2 سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.
سایر توضیحات
در صورت صدور مجوز افزایش سرمایه از سایر محل ها بجز مطالبات حال شدة سهامداران و آورده نقدی افزایش سرمایه
خاطر نشان مي‌سازد انجام افزایش سرمایه ، حداكثر تا 60 روز از تاريخ اين مجوز امكان‌پذير خواهد بود. عدم انجام افزایش سرمایه در مهلت مقرر، موجب ابطال اين مجوز گرديده و انجام آن مستلزم اخذ مجوز جديد از اين سازمان خواهد بود.
همچنین مطابق مادۀ 21 قانون بازار اوراق بهادار، ثبت اوراق بهادار نزد سازمان، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرّرات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطّلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت یا طرح مرتبط با اوراق بهادار، توسط سازمان نمی‌باشد.
     
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد