مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت نئوپان 22 بهمن - نماد: چنوپا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/14 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/27 درمحل  بزرگراه شهيد سليماني بعد از مترو تهرانپارس بلوار شاهدنرسيده به خيابان دماوندلاين کندرو پلاک 4 سالن پذيرايي داريوش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران22429040.43 %
خانم فاطمه ازگلي 65865281.27 %
معصومه ساعدي70205001.35 %
محيا ازگلي121230982.33 %
زهرا ازگلي121230982.33 %
آقاي محمدحسين ازگلي152470642.93 %
محمد ابراهيم ازگلي240956344.63 %
آقاي محمدازگلي259955005 %
آقاي احسان ازگلي260814545.02 %
آقاي سجادازگلي 338007006.5 %
محبوبه سوداچي407813177.84 %
آقاي علي ازگلي 5214693510.03 %
آقاي مجيد ازگلي5501332610.58 %
آقاي مرتضي ازگلي6203947211.93 %
آقاي اميرحسين ازگلي 7161700013.77 %
جمع44691453085.95 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد حميد اديبي فر  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجيد ازگلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  احسان ازگلي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  شهرام مظهري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
مرتضي ازگلي0451933753اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي برق
مجيد ازگلي0451966236اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکاردانيمديريت دولتي
محمدحسين ازگلي0452576091اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکاردانيطراحي صنعتي
محمد ازگلي0453415407اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي معدن
احسان ازگلي0453343783اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسيمهندسي معماري

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۹۴,۲۵۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۲,۰۵۴
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۲,۰۵۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۲,۰۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۳۶,۳۰۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۹,۷۱۳)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۲۶,۵۹۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۲۶,۵۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۷۴
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۹۲
سرمایه
۵۲۰,۰۰۰
پيشداد انديشه مهرگان  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مرتضي ازگليحقیقی0451933753اصلی
مجيد ازگليحقیقی0451966236اصلی
محمد ازگليحقیقی0453415407اصلی
احسان ازگليحقیقی0453343783اصلی
سجاد ازگليحقیقی0451349083اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 15,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 1     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 110 150 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه ميباشد. در خصوص حق حضور کميته ها به ازاي يک جلسه در ماه مبلغ 1.000.000 ريال مصوب گرديد.