مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت صنعتي سپنتا - نماد: فپنتا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/04/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز پنج شنبه مورخ 1397/04/21 درمحل  تهران - کيلومتر 9 جاده قديم کرج - جنب انبارهاي عمومي برق - خيابان شهيد باقري - شرکت صنعتي سپنتا (سهامي عام)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير2461560.45 %
شرکت سرمايه گذاري ملي 45224478.35 %
شرکت صنعتي توليدي سپنتا پليمر(سهامي خاص )48786969.01 %
بنياد معظم 15 خرداد2967155254.77 %
جمع3931885172.58 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  داود حبيبي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  امين زريابي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد منصور مرتضوي راوري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير جعفري برواتي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت صنعتي توليدي سپنتاپليمر (سهامي خاص )14746اصلیمحمدرضا حسني ملايري0042273420عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
شرکت پخش سراسري لوله و پروفيل سپنتا(سهامي خاص )11473اصلیمحمدعلي جديد بناب 1582048371نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارسناسي ارشد
بنيادپانزده خرداد2226اصلیاميرجعفري برواتي 2991309679عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
شرکت ماشين سازي فراگير سپنتا ( سهامي خاص )202524اصلیعباسعلي پاکزاد6229813009رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت لوله وپروفيل سپنتا تهران ( سهامي خاص )219766اصلیمحمدمهدي محرمي4284118722عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۸,۸۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴۰۲,۸۴۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۰۲,۸۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۴۸,۷۵۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۵۴,۰۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۱۲,۹۰۷
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۱۲,۹۰۷
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۸,۵۰۷)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۵۴,۴۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۰۸۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۰۸۰
سرمایه
۵۴,۱۷۳
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، جمهوري اسلامي


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت صنعتي توليدي سپنتاپليمر (سهامي خاص )حقوقی14746اصلی
شرکت پخش سراسري لوله و پروفيل سپنتا(سهامي خاص )حقوقی11473اصلی
بنيادپانزده خردادحقوقی2226اصلی
شرکت ماشين سازي فراگير سپنتا ( سهامي خاص )حقوقی202524اصلی
شرکت لوله وپروفيل سپنتا تهران ( سهامي خاص )حقوقی219766اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 16,000,000 16,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,400 1,400 به صورت ناخالص
سایر موارد:
پاداش هيئت مديره به مبلغ 1400000000 ريال مورد تصويب قرار گرفت