icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بيمه کارآفرين
سرمایه ثبت شده:
1,750,000
نماد:
وآفري( وآفرين )
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
660363
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره بيمه کارآفرين

1. 1-صورتهاي مالي مجموعه و شرکت بيمه کارآفرين(سهامي عام) شامل ترازنامه ها در تاريخ 31 شهريورماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 44 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان ‌دوره‌اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2-به استثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي 11 و 12 زير، بررسي اجمالي اين موسسه براساس"استاندارد بررسي اجمالي 2410 "، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3-واحد مورد گزارش هزينه کارمزد پرداختي به نمايندگان و کارگزاران بابت بيمه نامه‌‌هاي صادره را به روش نقدي و درآمد حق بيمه را به روش تعهدي شناسايي مي‌نمايد. اگر چه روش شناسايي هزينه کارمزد توسط شرکت مطابق مصوبه شوراي عالي بيمه است، ليکن مغاير با استانداردهاي حسابداري مي‌‌باشد. با توجه به مراتب فوق، اعمال تعديلاتي درخصوص نحوه شناسايي ذخيره کارمزد پرداختي بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد. ليکن، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي تعيين ميزان دقيق آن درشرايط حاضر براي اين موسسه امکان‌پذير نمي‌‌باشد.
4. 4-اهم موارد قابل ذکر در خصوص سرفصل ذخاير فني (يادداشتهاي توضيحي 18 الي 20 صورتهاي مالي) به شرح زير مي باشد: 1-4- به موجب قانون تاسيس بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه‌گري، شرکتهاي بيمه موظفند ذخاير فني خود را بر اساس مصوبات شوراي عالي بيمه محاسبه نمايند. مصوبه شوراي عالي بيمه، شرکت هاي بيمه را ملزم نموده از بابت تضمين تعهدات خود در مقابل خسارات ناشي از حوادث فاجعه‌آميز و بيمه‌نامه‌هاي برگشتي به ترتيب، ذخيره فني تکميلي و خطرات طبيعي و ذخيره برگشت حق بيمه در دفاتر منظور نمايند. احتساب ذخايرمذکور جمعا به مبلغ 114ر1 ميليارد ريال (سال مالي قبل 009ر1 ميليــارد ريال) به شــرح يادداشتهاي توضيــحي 20 و 3-18صورتهاي مالي ماهيت تعهد نداشته و مغاير با استانداردهاي حسابداري مي‌‌باشد. 2-4-در رعايت استانداردهاي حسابداري، ذخيره خسارت معوق و ريسک منقضي شده (عمدتا در رشته ثالث) براساس برآورد معقولي از مخارج لازم براي تسويه تعهدات فعلي در تاريخ ترازنامه صورت نپذيرفته و احتساب ذخيره اضافي از اين بابت ضروري است. ليکن، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي‌باشد. 3-4-طبق آيين نامه بيمه نامه هاي زندگي و مستمري مصوب شوراي عالي بيمه، شرکتهاي بيمه مکلفند در انواع بيمه نامه هاي زندگي (به جز خطر فوت زماني) بيمه گذاران خود را در حداقل 85 درصد منافع حاصل از مجموع معاملات بيمه هاي مذکور سهيم نمايند که از بابت اين تعهدات مبلغ 144 ميليارد ريال در سود و زيان دوره مالي مورد گزارش منظور شده است. به دليل فقدان اطلاعات کافي و عدم دسترسي به آيين‌نامه تفکيک سرمايه‌گذاريها و نحوه عوايد حاصل از آن، صحت انعکاس کامل مبلغ مذکور در زمره سود و زيان دوره مالي مورد گزارش و امکان تعيين ميزان ذخيره مازاد مورد نياز و آثار مالي مترتب ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي‌باشد.
5. 5-شرکت در زمينه صدور بيمه نامه ترانزيت اقدام به ارائه خدمات براي گمرک جمهوري اسلامي ايران نموده که تاکنون مبلغ 38 ميليارد ريال (شامل مبلغ 15 ميليارد ريال وجه ضمانت نامه بانکي و 23 ميليارد ريال علي الحساب خسارت) بابت تعهدات شرکت (خسارت) به گمرک پرداخت شده و تحت سرفصل دريافتني هاي غيرتجاري به شرح يادداشت توضيحي 1-7 صورتهاي مالي منعکس مي باشد. در اين رابطه اگرچه کسري ذخيره وجود دارد، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي، تعيين ميزان تعهدات قطعي شرکت در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدورنمي باشد.
6. 6-سرفصل مطالبات از بيمه گذاران و نمايندگان، دريافتني هاي غيرتجاري (موضوع يادداشتهاي توضيحي 5 و 7 صورتهاي مالي) جمعا شامل 914 ميليارد ريال اقلام مشکوک الوصول و چکهاي سررسيد گذشته (شامل مبلغ 489 ميليارد ريال بابت قرارداد هاي مربوط به کنسرسيوم) مي باشد که تا تاريخ تنظيم اين گزارش به حيطه وصول درنيامده است. به نظر اين موسسه تامين ذخيره مطالبات مشکوک الوصول و اعمال تعديلات از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن، در غياب اطلاعات کافي مبني بر چگونگي بازيافت کامل اقلام مذکور، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
7. 7-بر اساس برگ تشخيص صادره ماليات مطالبه شده بابت عملکرد سال 1393 شرکت مبلغ 157 ميليارد ريال مي‌باشد که به دليل اعتراض شرکت، ذخيره در حسابها منظور نشده است. مضافا بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سال 1394 مبلغ 36 ميليارد ريال نيز مطالبه شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است و دفاتر شرکت از سال 1395 تا کنون بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده مورد رسيدگي قرار نگرفته است. به نظر اين موسسه انجام تعديلاتي از بابت شناسايي تعهدات مازاد مالياتي در صورتهاي مالي مورد گزارش ضروري است، ليکن تعيين ميزان قطعي ذخيره مورد نياز پس از مشخص شدن نتيجه اعتراض شرکت و بررسي و اعلام نظر مراجع مالياتي درخصوص سالهاي فوق الذکر امکان پذير مي باشد.
8. 8-مانده اقلام پولي ارزي در پايان دوره مالي مورد گزارش با نرخ ارز قابل دسترس تسعير نگرديده است. به دليل عدم وجود سيستم مناسب نگهداري اطلاعات ارزي، تعيين ميزان تعديلات لازم نسبت به تسعير اقلام مزبور و آثار مالي مرتبط با آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه فراهم نشده است.
9. 9-به موجب برگ اعلاميه بدهي دريافتي، از سازمان تأمين اجتماعي بابت سالهاي 1392 و 1394 مبلغ 142 ميليارد ريال (عمدتا بابت کارمزد نمايندگان) مطالبه نموده که به دليل اعتراض واحد مورد گزارش در خصوص عدم شمول کارمزد نمايندگان که از طريق نمايندگان صنعت بيمه در جريان پيگري مي باشد، ذخيره در حسابها منظور نشده است. همچنين عملکرد سالهاي 1395 الي دوره مالي مورد گزارش توسط سازمان تامين اجتماعي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق، اعمال تعديلاتي بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد ليکن، تعيين ميزان آن پس از اظهارنظر قطعي سازمان تامين اجتماعي نسبت به عملکرد سنوات مورد بحث و اخذ مفاصا حساب بيمه مشخص مي گردد.
10. 10-به شرح يادداشت توضيحي 1-1-10 صورتهاي مالي ارزش بازار سرمايه گذاري در بانک کارآفرين در تاريخ ترازنامه معادل 289 ميليارد ريال کمتر از ارزش دفتري آن مي باشد. به اعتقاد مديريت شرکت با توجه به دارا بودن 7/6درصد از سهام بانک مزبور و بر مبناي گزارش تهيه شده، ارزش اقتصادي سرمايه‌گذاري مورد بحث بيش از ارزش بازار بوده بنابراين مبلغ 119 ميليارد ريال ذخاير منظور شده ساير ذخاير زندگي را به عنوان ذخيره کاهش ارزش سرمايه‌گذاري مذکور منعکس نموده است که در اين ارتباط نيز استانداردهاي حسابداري در خصوص ارائه و افشاي مناسب ذخاير و هزينه در سرفصل‌‌هاي مربوطه در صورتهاي مالي رعايت نگرديده است.
11. 11-اقدامات شرکت درخصوص پيگيري و رفع اقلام باز صورت مغايرتهاي بانکي به طور کامل منجر به نتيجه نشده است. در همين ارتباط اقلام باز نامشخص بدهکار و بستانکار صورتحساب هاي بانکي جمعا به مبلغ 291 ميليارد ريال و اقلام باز حسابهاي بانکي در دفاتر شرکت که ماهيت آن مشخص نيست(پس از تهاتر پيش دريافت ها) جمعا به مبلغ 262 ميليارد ريال مي باشد. از طرف ديگر مانده تهاتر نشده حساب في‌مابين شعب (يادداشت توضيحي 7 صورتهاي مالي) مبلغ 77 ميليارد ريال مي باشد که تاکنون تعيين تکليف نشده است. تعيين تعديلات احتمالي که در صورت رفع مغايرات فوق الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت خواهد يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
12. 12-صورت تطبيق حسابهاي في مابين به مبلغ 600 ميليارد ريال با بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران (يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي) به اين موسسه ارايه نشده است. تعيين تعديلات احتمالي که در صورت دسترسي به صورت تطبيق مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، درشرايط حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.

13. 13- براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 10 و همچنين به استثناي آثار تعديلات احتمالي که در صورت نبود محدوديت¬هاي مندرج در بندهاي 11 و 12 ضرورت مي¬يافت، اين مؤسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

14. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير مشروط نشده است: 1-14-وضعيت دعوي حقوقي بانک صادرات بر عليه شرکت بيمه کار آفرين و شش عضو ديگر کنسرسيوم در خصوص مطالبه خسارت بابت بيمه نامه هاي صادره کنسرسيوم به شرح يادداشت توضيحي2-39 صورتهاي مالي مي باشد. تعيين اثرات مالي مراتب فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش، منوط به مشخص شدن رأي دادگاه درخصوص 2 فقره پرونده خاتمه نيافته است.
14. 2-14-به شرح يادداشت توضيحي 1-12 صورتهاي مالي، دارايي هاي ثابت شرکت (استثناي زمين) به بهاي تمام شده 057ر1 ميليارد ريال در مقابل خسارات ناشي از حوادث احتمالي تا سقف 516 ميليارد ريال تحت پوشش بيمه اي قرار گرفته است.

15. 15-در ارتباط با رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل مربوط به افشاي اطلاعات مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. به استثناي افشاي به موقع آگهي دعوت به مجمع عمومي صورتهاي مالي حسابرسي نشده (سه ماهه و سالانه) و صورتهاي مالي حسابرسي شده، گزارش فعاليت هيات مديره و جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي هيات مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي صاحبان سهام، افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي عادي مورخ 1397/5/27صاحبان سهام و صورتجلسه مجمع عمومي امضاء شده مذکور و ارائه به موقع آن به اداره ثبت شرکتها، ارائه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي بين المللي و صورتهاي مالي نمونه بورس ابلاغ شده در تاريخ 1395/12/28، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مربوط باشد، برخورد نکرده است.
16. 16-سيستم کنترل‌هاي داخلي شرکت در برخي واحدهاي اداري، مالي، عملياتي و فناوري اطلاعات، متناسب با حجم عمليات و دامنه فعاليت شرکت نمي‌باشد که استقرار سيستم کنترل‌هاي داخلي مناسب از اين بابت ضروري است.
17. 17-نمايندگان دو نفر از اعضاي حقوقي هيات مديره تاکنون مورد تاييد بيمه مرکزي قرار نگرفته و صورتهاي مالي توسط 5 نفر از نمايندگان اعضاي حقوقي امضا شده است.
18. 18-مدارک و مستندات جمعا مبلغ 200 ميليارد ريال از سپرده هاي بانکي شرکت در اختيار اين موسسه قرار نگرفت.

06آذر1397
موسسه حسابرسي بهراد مشار
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه بهراد مشار Reza Yaghoubi [Sign]8110981397/09/15 23:48:02
مدير موسسه بهراد مشار Farideh Shirazi [Sign]8004581397/09/15 23:50:55