مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/06/31 شرکت بيمه اتکايي امين - نماد: اتکام

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1402/10/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1402/10/27 درمحل  مرکز همايش هاي بين المللي کيش ، سالن رازي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1402/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران3063920 %
صندوق سرمايه گذاري ارزش کاوان آينده465233020.58 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني يکم آسال580820670.73 %
صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني اکسير سودا1106712721.38 %
PRXسبد(شرک‍66041)(شرک‍18811)شرکت‌توسعه‌کسب‌وک‍ار1238230891.55 %
شرکت بيمه ايران معين (سهامي خاص)3464135644.33 %
PRX سبد - (شرک 66041) - (شرک 30630) شرکت سهامي بيمه ايران5984946117.48 %
شرکت سهامي بيمه ايران (سهامي خاص)6018311967.52 %
شرکت سرمايه گذاري صبا تامين (سهامي عام)6690968778.36 %
شرکت بيمه دانا (سهامي عام)96339625412.04 %
شرکت توسعه کسب و کار سبا (سهامي خاص)102771873012.85 %
شرکت بيمه البرز (سهامي عام)116021542514.5 %
شرکت بيمه آسيا (سهامي عام)120369226815.05 %
جمع691026504786.38 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي شريفي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  هاشم مهريار  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجيد نادري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  نفيسه اصغرنيا  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بيمه آسيا10100314757اصلیمهدي شريفي0036171646رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشدمديريتبله
سهامي بيمه ايران10103858742سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیر
بيمه دانا10100641966اصلیيعقوب رشنوادي4549487607نایب رئیس هیئت مدیره موظفدکترامديريتبله
بيمه البرز10100314776اصلیمحمدرضا خوش کيش2991534990عضو هیئت مدیره موظفدکترامديريت بيمهبله
توسعه کسب و کار سبا10101390322اصلیحميدرضا گنجي0074060260عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتراحسابداريخیر

مشخصات مدیر عامل و رییس کمیته حسابرسی
شرح نام کد ملی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی حضور در جلسه
بله
بله
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1402/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1402/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۰۸۳,۴۳۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۳,۸۱۰,۷۸۸
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳,۸۱۰,۷۸۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۲۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۶۱۰,۷۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۶,۶۷۱
سود قابل تخصیص
۶,۷۱۰,۸۹۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۰۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۹۱۲,۵۱۵)
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵,۴۹۸,۳۷۵
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۶۴۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۵۸,۳۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۶۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۵۸۰
سرمایه
۸,۰۰۰,۰۰۰
رايمند و همکاران  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   بهراد مشار  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، عصراقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 60,000,000 85,000,000   حداقل   جلسه در ماه   و به ازای حداکثر 2     جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 6,500 8,500 به صورت ناخالص
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته حسابرسی (ریال) 24,000,000
34,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
حق حضور اعضای هیات مدیره عضو کمیته انتصابات (ریال) 24,000,000
34,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
سایر کمیته های تخصصی 24,000,000
34,000,000
  بابت برگزاری حداقل 1 جلسه در ماه  
هزینه های مسولیت اجتماعی(میلیون ریال) 5,000
8,000
سایر موارد:
1-انتخاب محاسب فني رسمي اصلي و علي البدل شرکت به هيئت مديره تفويض گرديد.2-براي قدرداني از زحمات مدير عامل ، اعضاي موظف هيئت مديره و کارکنان پاداش به ميزان 2.5 ماه حقوق و مزايا بصورت ناخالص.3-معاملات موضوع 129 قانون تجارت مورد تاييد و تنفيذ قرار گرفت.