مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29شرکت بيمه تجارت نو - نماد: بنو

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/10/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1397/10/15 درمحل خيابان طالقاني، روبروي هتل انقلاب ، کوچه بازرگان پلاک 430 ، سالن همايش هاي اعتباري بانک تجارت ( سالن غدير)   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
تدبير گران فرداي اميد ( سهامي خاص )1000000 %
سرمايه گذاري تدبيرايرانيان(سهامي خاص)13540530.05 %
ساير29867220.12 %
سرمايه گذاري سامان ايرانيان 43283220.17 %
مهدي سامري44087680.18 %
موسسه صندوق رفاه و تامين آتيه کارکنان پست بانک 1500000006 %
شرکت بين المللي عمران رضوي25000000010 %
شرکت پست بانک 25000000010 %
سرمايه گذاري ايرانيان 49520000019.81 %
شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان 50000000020 %
کارکنان بانک تجارت به نمايندگي آقاي عبداله مقدس75562213530.22 %
جمع241400000096.56 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي سامري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد جعفر علوي معلم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالله مقدس  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ابوالقاسم احساني نيا  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
مجمع با کاهش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود
آخرین سرمایه ثبت شده سرمایه پس از مصوبه مجمع مبلغ  کاهش سرمایه درصد کاهش سرمایه
تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم مبلغ (میلیون ریال) تعداد سهام ارزش اسمی هر سهم مبلغ (میلیون ریال)
2,500,000,000 1,000 1,250,000,000 1,000
ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه :
با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1397/12/29 شرکت، کاهش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید.