مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31 شرکت سرمايه گذاري و توسعه خوزستان - نماد: وثخوز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1398/08/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1398/09/10 درمحل  امانيه خيابان دز شرقي پلاک 103   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/06/31


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ساره هاي نوين کرت50000.01 %
شرکت پشتيبان ايجاد ساختمان58330.01 %
شرکت ساختمان و توسعه فن آوري248430.04 %
ساير اشخاص حقيقي و حقوقي2691270.38 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان نوين 29119424.16 %
شرکت سرمايه گذاري ساختمان ايران3212803145.9 %
جمع3534477650.49 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  فرامرز رساپور  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عباس هلاکوئي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد غلامي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رحيم خدابخشي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
ساختمان نوين226900اصلیفرامرز رساپور0041091272عضو هیئت مدیرهغیر موظف
پشتيبان ايجاد ساختمان219202اصلیفرهاد روز خوش1861044607عضو هیئت مدیرهغیر موظف
سرمايه گذاري ساختمان ايران 122539اصلیامير حسين احمد زاده نامدار2753440050رئیس هیئت مدیرهغیر موظف-
ساختمان و توسعه فن آوري247096اصلیفرج اله خبير4519404312عضو هیئت مدیرهموظفليسأنس
سازه هاي نوين کرت10102886910اصلیعباس هلاکوئي1753994381نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/06/31 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/06/31
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۶,۵۱۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۸,۰۶۶
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۱۸,۰۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۴۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۶,۶۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۳,۱۷۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۱,۱۹۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۱,۹۸۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۲,۶۶۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۹,۳۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۷۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۸
سرمایه
۷۰,۰۰۰
آتيه انديش نمودگر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   اصول پايه فراگير  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
ساختمان نوينحقوقیسهامی عام226900اصلی
پشتيبان ايجاد ساختمانحقوقیسهامی خاص219202اصلی
سرمايه گذاري ساختمان ايران حقوقیسهامی عام122539اصلی
ساختمان و توسعه فن آوريحقوقیسهامی خاص247096اصلی
سازه هاي نوين کرتحقوقیسهامی عام10102886910اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,000,000 14,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 70,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
روزنامه محلي نور خوزستان علاوه بر روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه هاي درج آگهي هاي شرکت انتخاب گرديد.